Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF, Szerződés)

Fer Házkezelő Kft. (1122 Budapest Magyar Jakobinusok tere 1. I/2., adószám:25391275-2-41,) mint a www.gdprtarsashaz.hu internetes weboldal tartalomszolgáltatója és kezelője (a továbbiakban: “Fer Házkezelő Kft.”) az alábbi feltételekkel értékesít termékeket illetve szolgáltatást, engedélyez szoftverhasználatot szerződéses partnerei (a továbbiakban: „Megrendelő”) számára. Ellenkező tartalmú írásbeli kikötés hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek a Megrendelő és a Fer Házkezelő Kft. között létrejött minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi, függetlenül a szerződés típusától.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A jelen feltételekben az alábbi fogalmak az alábbi értelemben használandók:

SZOFTVER: “Szoftvernek” minősül mindazon szoftver termék, amelyet A Fer Házkezelő Kft. ad át – beleértve az adatbázist, az alkalmazói szoftver csomagot – továbbá mindezek részei és módosításai, ide nem értve a Forgalmazott Szoftvert.

FORGALMAZOTT SZOFTVER: “Forgalmazott Szoftver” A Fer Házkezelő Kft.-érdekeltségnek nem minősülő harmadik személy szoftver terméke (ideértve az adatbázist is), függetlenül attól, hogy azt A Fer Házkezelő Kft. vagy harmadik személy szállítja a Megrendelőnek és amelynek Megrendelő általi használatára a Forgalmazott Szoftver tulajdonosának szoftver licenc feltételei alkalmazandóak.

DOKUMENTÁCIÓ: “Dokumentációnak” minősülnek a felhasználói útmutatók, kézikönyvek, használati utasítások és egyéb dokumentumok, melyeket A Fer Házkezelő Kft. a Szoftverrel, illetve Fer Házkezelő Kft. szolgáltatással együtt bocsát rendelkezésre.

MEGRENDELÉS: A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termékek használati utasítását az áruhoz mellékeljük, ahol ezt a jogszabályok előírják. A megrendelés feladásával azt is jelzi, hogy a termék tulajdonságait megismerte, az az Ön számára elfogadható és ezek tudatában adja fel a megrendelését.

TERMÉK: Terméknek minősül a minden A Fer Házkezelő Kft. által szállított szoftver, hardver, szolgáltatás vagy egyéb termék.

SZOFTVER TERMÉK LEÍRÁS: A Szoftver Termék Leírás olyan dokumentáció, amely az adott Fer Házkezelő Kft. Szoftver terméket és annak környezetét definiálja, továbbá tartalmazza az adott Szoftverre vonatkozó jótállás meghatározását, és az adott Fer Házkezelő Kft. Szoftverre vonatkozó használati jog lehetséges változatait.

SZOLGÁLTATÁS LEÍRÁS: A Szolgáltatás Leírás olyan dokumentum, amely A Fer Házkezelő Kft., és a Megrendelő adott Fer Házkezelő Kft. szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazza.

AZ ÁSZF HATÁLYA

Az ÁSZF tárgyi hatálya

Jelen ÁSZF célja a Megrendelő és A Fer Házkezelő Kft. között egyéb dokumentumokkal nem rendezett jogviszony szabályozása.

A Fer Házkezelő Kft. a rendelkezésére álló berendezésekkel és személyzettel biztosítja a Szerződésben meghatározott szállításokat és szolgáltatásokat.

Nem tartoznak az ÁSZF hatálya alá az egyediesített, formalizált megállapodások, melyeknél a teljesítés feltételeit a megkötött szerződés tartalmazza; viszont ezen esetekben sem lehet eltérni a szerződés tárgyára vonatkozó ÁSZF előírásoktól.

Az ÁSZF személyi hatálya

A Fer Házkezelő Kft. termékeit és szolgáltatásait természetes személy, jogi személy egyaránt igénybe veheti A Fer Házkezelő Kft. szabályzataiban foglalt korlátozásokkal. Az ÁSZF személyi hatálya a Megrendelőre és a Végfelhasználóra terjed ki.

Az ÁSZF területi hatálya

A Fer Házkezelő Kft. működését a mindenkori hatályos magyar jogszabályok alapján végzi.

Közzététel

Jelen ÁSZF szerződési feltételeket A Fer Házkezelő Kft. elektronikus úton mindenki számára elérhetővé teszi A Fer Házkezelő Kft..hu honlapon.

 

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A Fer Házkezelő Kft. szolgáltatásainak és termékszállításának igénybevételére a Felek A Fer Házkezelő Kft., és a Megrendelő között Szerződés jön létre.

A Szolgáltató folyamatosan nyilvános tájékoztatást nyújt szolgáltatásairól honlapján keresztül, amely nem minősül ajánlattételnek.

A szerződéskötésre a Megrendelő által A Fer Házkezelő Kft. részére eljuttatott igénylés alapján kerül sor.

A Megrendelés leadásával, vagy a Szállítási Szerződés aláírásával egyidejűleg a Megrendelő kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF – ben foglaltakat is.

A Fer Házkezelő Kft. jelen ÁSZF – ben meghatározottaktól eltérő feltételekkel is köthet szerződést. Ilyen esetekben a Szerződésben pontosan meg kell határozni az ÁSZF – től való eltéréseket.

A Fer Házkezelő Kft. a szerződéskötéssel kijelenti, hogy rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint a termékei megfelelnek a mindenkori hatályos hatósági és jogszabályi előírásoknak.

A Fer Házkezelő Kft. a hozzá beérkező ajánlatkéréseket nyilvántartásba veszi.

A Fer Házkezelő Kft. a beérkezett ajánlatkérésekre 15 napon belül a következőképpen reagálhat:

  • ajánlatkérés elfogadása
  • a Megrendelő felszólítása hiánypótlásra, pontosításra
  • A Fer Házkezelő Kft. döntése szerint az ajánlatkérés visszautasítása

A Fer Házkezelő Kft. Projekt Kft. fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen ajánlatkérést, szerződést vagy megrendelést visszautasítson.

A Fer Házkezelő Kft. csak a Megrendelőtől közvetlenül, vagy annak egyértelmű előzetes hozzájárulásával gyűjt személyes adatokat. Az adatokat kizárólag olyan célra használja fel, amelyhez a Megrendelő előzetesen egyértelműen hozzájárult.

A szállítás igénybevételéről szóló Szerződés az ajánlat elfogadásával, tipikusan írásbeli formában, a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján jön létre.

A Megrendelőt az elállás joga a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően illeti meg.

ÁRJEGYZÉK, AJÁNLAT, MEGRENDELÉS

A Fer Házkezelő Kft. által kiadott Árjegyzékek az Árjegyzéken rögzített időponttól kezdődően érvényesek. Új Árjegyzék A Fer Házkezelő Kft. általi kiadása a korábbi keletű Árjegyzéket érvényteleníti.

A Fer Házkezelő Kft. ajánlata a keltezésétől számított öt (5) napig érvényes, kivéve, ha az adott ajánlat ettől eltérő kikötést tartalmaz.

Amennyiben a megrendelés bármilyen, A Fer Házkezelő Kft. Árlistában vagy ajánlatban rögzítettektől eltérő, vagy azokban nem szereplő kikötést tartalmaz, a szerződés kizárólag a megrendelés Fer Házkezelő Kft. általi, írásbeli elfogadásával jön létre.

 

ÁRAK ÉS DÍJAK

Az árak illetve a díjak A Fer Házkezelő Kft. által írásban meghatározott vagy visszaigazolt összegűek, és az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árak tartalmazzák a szállítási költségeket.

A Fer Házkezelő Kft. bármikor jogosult a szerződött árat/díjat módosítani a megrendelés és a teljesítés (beleértve a vételár teljes kiegyenlítését is) időpontja közötti

jogszabályváltozás, vagy

  • a Magyar Nemzeti Bank által alkalmazott GBP/HUF, vagy EUR/HUF deviza középárfolyam kettő (2)%-ot meghaladó mértékű változása esetén.

Az ilyen ármódosítás értéke nem lehet nagyobb, mint a jogszabályváltozás miatt A Fer Házkezelő Kft.-t érintő pénzügyi hátrány, illetve a hivatkozott árfolyamokkal számított árdifferencia összege.

A Fer Házkezelő Kft. által végzett szolgáltatások esetében a legkisebb elszámolási időegység a munkaóra. Az első munkaóra kivételével minden megkezdett óra 15. percétől érvényes az újabb óra érvényesítése, kiszámlázása.

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A vételár teljes bruttó összege a teljesítést követően fizetendő, a Megrendelő által A Fer Házkezelő Kft. által kiállított számlák keltétől számított nyolc naptári napon belül, A Fer Házkezelő Kft. bankszámlájára teljesített átutalással.

A fizetés minden esetben a teljes számlaérték Fer Házkezelő Kft. bankszámláján történő jóváírásának napján tekintendő teljesítettnek.

A számla határidőre történő kiegyenlítése esetén az árfolyamkockázatot A Fer Házkezelő Kft. – nem kötelező módon – vállalhatja.

Fizetési késedelem esetén A Fer Házkezelő Kft. jogosult évi 20% késedelmi kamatot felszámítani, napi kamatszámítással. A késedelem szempontjából minden megkezdett nap egész napnak minősül. A Fer Házkezelő Kft. fenntartja a késedelmes fizetéssel vagy a nemfizetéssel okozott kárainak teljes megtérítésére vonatkozó jogát. A fizetési késedelem további következménye, hogy a Megrendelő 15 napot elérő fizetési késedelem esetén A Fer Házkezelő Kft. által adott esetleges árengedmény 50%-át elveszti, 30 napot elérő fizetési késedelem esetén pedig az engedmény nélküli listaár fizetésére köteles. Amennyiben az ár a fentieknek megfelelően módosul, A Fer Házkezelő Kft. jogosult az árkülönbözet leszámlázására.

Amennyiben a Termék a Megrendelő birtokába került, de a vételárat (díjat) a Megrendelő A Fer Házkezelő Kft. által meghatározott póthatáridőn belül sem fizeti meg, A Fer Házkezelő Kft. – egyéb igényeinek érvényesítése mellett – jogosult a szerződéstől elállni, a Terméket birtokba venni, és azt a Megrendelő telephelyéről a Megrendelő költségére elszállíttatni. A Megrendelő vállalja, hogy nem akadályozza A Fer Házkezelő Kft.-t a fenti intézkedések megtételében.

ONLINE FIZETÉS BARIONNAL

A bankkártyás fizetés esetén áruk megrendelése után a Vásárló az áru ellenértékét a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatás segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki.

A Barion szolgáltatással történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért Társaságunk nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden számlázáshoz szükséges adatot, az „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére.

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja, még az összegző felületen is lehetősége van erre a „FIZETÉS BARIONNAL” feliratra történő kattintást megelőzően. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „Módosítás” feliratra kattintva.

JÓTÁLLÁS

A forgalmazott, de nem Fer Házkezelő Kft. gyártású termékekre az adott gyártó és a jogszabályok által előírt jótállási feltételek vonatkoznak.

Szoftver jótállás

A Fer Házkezelő Kft. garantálja, hogy a Szoftver alapvetően megfelel a szerződéskötés időpontjában az adott Szoftverre alkalmazandó Szoftver Termék Leírásnak. A Fer Házkezelő Kft. a Szoftverre a szerződés (ajánlat, árlista) ellenkező kikötése hiányában kilencven (90) nap jótállási időt vállal, melynek kezdete a leszállítást követő első nap, illetve amennyiben az üzembehelyezés előbb történik, az üzembehelyezés napja.

A Fer Házkezelő Kft. jótállási kötelezettsége a hibás Szoftvernek a Szoftver Termék Leírástól való lényeges eltérését kijavítani. A Fer Házkezelő Kft. nem garantálja, hogy a Szoftver működése megszakítás vagy hibamentes lesz.

A Fer Házkezelő Kft. nem vállal jótállást a Forgalmazott Szoftverre és dokumentációjára. A Forgalmazott Szoftverekre a szoftver jogtulajdonosának jótállási feltételei vonatkoznak, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

A Megrendelő jótállással kapcsolatos kötelezettségei

A Fer Házkezelő Kft. jótállási kötelezettségei teljesítésének előfeltétele az alábbi rendelkezések Megrendelő általi betartása:

A Megrendelő A Fer Házkezelő Kft. által biztosított használati útmutatók és kézikönyvek utasításainak megfelelően használja A Fer Házkezelő Kft. Termékeket és betartja A Fer Házkezelő Kft. használatra vonatkozó ajánlásait, legyenek azok akár idegen nyelven írottak.

  • A Megrendelőnek biztosítania kell a megfelelő operációs környezetet, így az előírt légkondicionálást, páratartalmat, pormentességet és a megszakítás nélküli áramellátást hardver- és szoftverkörnyezetet.
  • A Megrendelő minden lehetséges intézkedést köteles megtenni annak érdekében, hogy a hiba súlyosabbá válását megelőzze és/vagy a bekövetkezett kárt csökkentse ill. a fenyegető kárveszélyt elhárítsa. Ezen kötelezettség javítási vagy egyébként speciális szakértelmet igénylő tevékenységek elvégzésére nem vonatkozik.

Jótállási korlátozások

A Fer Házkezelő Kft. a fentiek szerinti, korlátozott jótállási kötelezettségei nem vonatkoznak azon esetekre, ha A Fer Házkezelő Kft. Termék meghibásodásának oka

– a Megrendelő általi nem megfelelő, szakszerűtlen, gondatlan használat, beleértve a Termékek előírt környezeti és egyéb feltételek biztosítása nélküli használatát (pl. A Fer Házkezelő Kft. által nem ajánlott szoftver- és hardver környezet, áramkimaradás, nem megfelelő légkondicionálás, a megengedettől eltérő páratartalom),

– a szállítás után, de az üzembehelyezés előtt bekövetkezett esemény,

– a Megrendelő vagy harmadik személy által A Fer Házkezelő Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül megkísérelt javítás, módosítás,

– a nem A Fer Házkezelő Kft. által szállított termék meghibásodása vagy ha azzal van összefüggésben,

A Fer Házkezelő Kft.-t – eltérő tartalmú kikötés hiányában – a jelen pontban rögzített kötelezettségeket bármilyen szempontból meghaladó jótállási vagy szavatossági kötelezettségek nem terhelik.

A termékek adatlapján, internetes ismertetőiben megjelenített kép(ek) eltérhet(nek) a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepel(nek). Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Bármely termék pontos működési leírása az adott gyártó termékleírási oldalán található. A Megrendelő felelőssége ezek alapos tanulmányozása.

A Fer Házkezelő Kft. nem vállal felelősséget azért, ha a szállított termék vagy szolgáltatás bármiben eltér a Megrendelő által elvártaktól.

A Fer Házkezelő Kft. nem vállal felelősséget a termék bárminemű vélt vagy valós hiányosságáért, ha a megrendelés nem előzte meg egy, A Fer Házkezelő Kft. által a Megrendelőnél végzett megvalósíthatósági teszt (funkcionális és teljesítmény).

A garancia időtartama megegyezik az előfizetések időtartamával, amelyet mindig az adott szerződés tartalmaz.

A Fer Házkezelő Kft. csakis a gyártó által ismert és/vagy elhárítható hibák elhárítását vállalja.

SZOFTVER HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A Megrendelő a Szoftvert kizárólag A Fer Házkezelő Kft. vagy a szoftver egyéb gyártójának érvényes végfelhasználói szoftver engedélye birtokában és annak feltételei szerint használhatja.

A Fer Házkezelő Kft. a Megrendelőnek nem kizárólagos, végfelhasználói szoftver használati jogot biztosít a vonatkozó végfelhasználói szoftver engedély és a Szoftverrel együtt szállított engedélyezési okmány előírásai szerint. A Fer Házkezelő Kft. a Szoftverrel kapcsolatban semmilyen további jogot, így különösen a tulajdonjogot nem ruházza át a Megrendelőre.

A szoftverhasználati engedély kizárólag az abban meghatározott Szoftver változat használatára jogosítja a Megrendelőt. A Megrendelő a további változatok (módosítások, korszerűsítések) használatának jogát az erre vonatkozó külön engedéllyel szerezheti meg.

A Szoftvert a Megrendelő kizárólag azon a rendszeren (berendezés konfiguráción, processzoron) használhatja, amelyre az engedélyt megvásárolta és amelyet a Szoftver engedély feltüntet, vagy amelyikre A Fer Házkezelő Kft. a Szoftvert első alkalommal installálta. Az ettől eltérő használat csak időlegesen, az engedélyezett rendszer szoftverhasználatot kizáró meghibásodása esetén lehetséges.

A Megrendelő más rendszeren/processzoron történő használat céljából a Szoftverről másolatot készíteni csak az erre vonatkozó külön szoftverhasználati engedély birtokában jogosult.

A Megrendelő a Szoftvert csak a fentieknek megfelelő használat céljából módosíthatja vagy vonhatja össze.

A szoftver használatot ellenőrző funkciókat, így a Szoftver használatát lehetővé tevő kódot a Megrendelő köteles előírásszerűen installálni és azokat nem módosíthatja vagy iktathatja ki. A Megrendelő köteles minden általa használt Szoftver példányon A Fer Házkezelő Kft. jogi – így szerzői jogi – nyilatkozatait meghagyni.

A Megrendelő csak a jelen feltételek előírásainak megfelelő módon jogosult a Szoftver másolására vagy módosítására. A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert lefordítani vagy azt származékos szoftver termék előállításához felhasználni.

A Megrendelő köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a vonatkozó engedély és azon rendszer/processzor adatait, amelyen a Szoftvert használják. A Fer Házkezelő Kft. és meghatalmazottai a nyilvántartást megtekinthetik.

A Megrendelő a Szoftvert és a szoftver dokumentációt a használati engedélynek megfelelő módon és csak alkalmazottai részére teheti hozzáférhetővé.

A Megrendelő köteles késedelem nélkül írásban nyilatkozni A Fer Házkezelő Kft. minden olyan kérdésére, amely az engedélyezettől eltérő esetleges szoftverhasználatra vonatkozik.

A Fer Házkezelő Kft. szellemi alkotásokhoz fűződő jogai

A Szoftver A Fer Házkezelő Kft. vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos védett és értékes technológiáját tartalmazza. A Megrendelő a szoftvert vagy más szellemi terméket harmadik személy számára semmilyen formában, még részeiben sem adhatja át és nem teheti hozzáférhetővé.

A Megrendelő elismeri, hogy a Szoftver és az ahhoz fűződő jogok – így a szellemi alkotásokhoz, a szabadalmakhoz és a titokvédelemhez fűződő jogok – tulajdonosa illetve jogosultja A Fer Házkezelő Kft. vagy egyéb gyártó-jogtulajdonos. A Szoftverre vonatkozó ezen jogokat A Fer Házkezelő Kft. a Megrendelőre nem ruházza át.

A Megrendelő nem jogosult a Szoftvert megbontani, szétszedni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá vetni, kivéve azokat a lehetőségeket, amelyeket a mindenkor hatályos Szerzői Jogi törvény a Megrendelő számára biztosít.

A Megrendelő köteles tartózkodni minden, A Fer Házkezelő Kft.-nek a Szoftverhez fűződő jogát sértő cselekménytől, és nem teszi lehetővé, hogy érvényes szoftverhasználati engedély nélkül bármely harmadik személy másolja, használja a Szoftvert, vagy ahhoz hozzáférjen. Abban az esetben, ha jogosulatlan harmadik személy lemásolja, vagy használja a Szoftvert, illetve ahhoz hozzáfér, a Megrendelő A Fer Házkezelő Kft. kárait köteles megtéríteni. A Megrendelő minden elvárható belső – szabályozási és ügyviteli – intézkedést megtesz a Szoftverhez fűződő Fer Házkezelő Kft. jogok megóvása érdekében. Ebben a Fer Házkezelő Kft. igény esetén közreműködik.

Szankciók

Abban az esetben, ha a Megrendelő szándékosan lehetővé teszi jogosulatlan harmadik személy számára a Szoftver vagy más, A Fer Házkezelő Kft.-től vásárolt szellemi termék másolását, használatát vagy ha szándékosan teszi jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé a Szoftvert, a Megrendelő köteles A Fer Házkezelő Kft.-nek kötbért fizetni, amelynek értéke 100.000 eurónak megfelelő forintösszeg (a fizetés napján érvényes MNB EUR/Ft deviza középárfolyammal számítva) továbbá a jogellenesen előállított vagy használt szoftverpéldányok után az adott Szoftver Fer Házkezelő Kft. Árjegyzék szerinti árának kétszerese.

A Fer Házkezelő Kft. jogosult a Megrendelő részére adott szoftver engedélyt egyoldalúan visszavonni, ha a Megrendelő a szerződésben vagy az engedélyben foglalt előírásokat gondatlanul vagy szándékosan megszegi és szerződésszegését vagy annak következményeit A Fer Házkezelő Kft. írásbeli figyelmeztetése ellenére, a figyelmeztetés kézhezvételétől számított 10 napon belül nem szünteti meg. Az engedély visszavonása esetén a Megrendelő késedelem nélkül köteles az engedélyezési iratokat és a használati kódot A Fer Házkezelő Kft.-nak visszaszolgáltatni, A Fer Házkezelő Kft. Szoftver valamennyi példányát (ideértve a másolatokat, változatokat, módosításokat, más szoftverbe beépített részeket is) megsemmisíteni és írásbeli nyilatkozatot adni A Fer Házkezelő Kft. részére arról, hogy minden Szoftver példány megsemmisítése megtörtént.

A jelen pontban rögzített szankciók nem kizárólagosak és A Fer Házkezelő Kft. kifejezetten fenntartja minden jogát.

Forgalmazott Szoftver

A Forgalmazott Szoftverekre vonatkozóan a jelen feltételrendszerben meghatározott előírásokat az ilyen szoftver tulajdonosa közvetlenül is érvényesítheti. A közvetlenül a Megrendelő számára licencbe adott Forgalmazott Szoftverekre a vonatkozó szoftver használati engedély feltételei alkalmazandóak.

VÉDELEM HARMADIK SZEMÉLYEK IGÉNYEIVEL SZEMBEN

A Fer Házkezelő Kft. kizár minden, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos felelősséget, továbbá minden felelősséget elmaradt haszonért, közvetett vagy következményi károkért

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE SORÁN FELHASZNÁLT ANYAGOK, ESZKÖZÖK

Mindazok az anyagok és eszközök, amelyeket A Fer Házkezelő Kft. az üzembehelyezés, jótállás vagy bármely egyéb, A Fer Házkezelő Kft. által biztosított szolgáltatás teljesítése során használ – így különösen a szoftver, dokumentációk, berendezések – A Fer Házkezelő Kft. kizárólagos használatára szolgálnak, és A Fer Házkezelő Kft. kizárólagos tulajdonát vagy felhasználási jogát képezik. Ez alól kivételt képeznek azok az eszközök, amelyek már a szerződéskötéskor is a Megrendelő birtokában voltak. A Megrendelő köteles ezen anyagok és eszközök saját telephelyén, megfelelő zárt helyen történő tárolását saját költségére és kockázatára biztosítani.

EXPORT – IMPORT RENDELKEZÉSEK

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyes Termékek és a vonatkozó műszaki adatok korlátozások alá esnek és azok csak az exportáló ország export engedélye vagy az érvényes export szabályozás szerinti felhatalmazások birtokában és a hatályos magyar engedélyezési előírások szerinti engedélyek beszerzése után importálhatók. A Megrendelő vállalja, hogy A Fer Házkezelő Kft.-től beszerzett ellenőrzött Termékek és műszaki adatok megvásárlására, használatára, továbbeladására, értékesítésére, exportjára, reexportjára vonatkozó előírásokat betartja. A Fer Házkezelő Kft. a szükséges export/import engedélyek beszerzése érdekében eljár, a Megrendelő pedig az engedélyek beszerzéséhez szükséges információkat, adatokat, dokumentumokat A Fer Házkezelő Kft. részére átadja. A Fer Házkezelő Kft.-t az engedélyek kiadásának megtagadásáért vagy késedelmes kiadásért felelősség nem terheli. A szükséges export, import engedélyek megtagadása vagy a szerződés létrejöttétől számított tizenkét hónapot elérő késedelme feljogosítja a feleket arra, hogy a szerződéstől minden anyagi igény kizárásával elálljanak.

FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Fer Házkezelő Kft. a számára felróható okból bekövetkező károkat – a mindenkor hatályban levő és eltérést nem engedő jogszabályi korlátozások keretei között – legfeljebb az eladott termék számlaértékéig, vagy ha az kevesebb, a szerződés értékének -folyamatos szolgáltatás esetén egy havi díjnak- megfelelő értékű közvetlen kár értékéig téríti meg a Megrendelőnek. Ez nem jelentheti egyetlen konkrét esetben sem a károkozás jogalapjának, sem a kártérítési igény összegének előre történő, automatikus elismerését. A Fer Házkezelő Kft. nem felel a Megrendelőnél vagy harmadik személynél adatelveszésből, adatsérülésből eredő kárért, továbbá bármilyen közvetett, következményi kárért és elmaradt haszonért, még abban az esetben sem, ha ilyen károk lehetőségéről tájékoztatták. A Megrendelő A Fer Házkezelő Kft. elleni kárigényét a termék szállításától számított 3 (három) hónapon belül érvényesítheti.

A Megrendelő kötelessége minden, a birtokában lévő adatok elvesztésének megakadályozásához szükséges intézkedés megtétele.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Megrendelő A Fer Házkezelő Kft. által érvényesített ellenszolgáltatások értékére és az információs technológiai ágazatban alkalmazott szokásos feltételekre tekintettel elfogadja.

ELÁLLÁS, FELMONDÁS

Ellenkező tartalmú kikötés hiányában a Megrendelő csak A Fer Házkezelő Kft. súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal megszüntetni. Abban az esetben, ha A Fer Házkezelő Kft. a Megrendelő szerződésszegése miatt szünteti meg a szerződést elállással vagy felmondással vagy, ha a Megrendelő jogosulatlanul tesz felmondó vagy elállást tartalmazó nyilatkozatot, a Megrendelő köteles a szerződésben kikötött ellenszolgáltatás legalább 20%-ának megfelelő mértékű kötbért A Fer Házkezelő Kft.-nek megfizetni.

PANASZKEZELÉS

Panaszok bejelentésének módja: A panaszokat A Fer Házkezelő Kft., e-mailben az info@gdprtarsashaz.hu címen, fogadja. E-maileket a hét minden napján 0-24 órában fogadunk, és a következő munkanapon válaszolunk rá.

TITOKTARTÁS

A Fer Házkezelő Kft. és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy eltérő megállapodás, illetve szerződéses rendelkezés hiányában A Fer Házkezelő Kft. termékeinek és szolgáltatásának igénybevételével a közöttük létrejött Szerződés teljesítése során:

bármely módon, akár a másik fél, akár harmadik személy által tett, tudomásukra jutott, bármely közlés, adat, tény és egyéb információ

  • illetve a másik fél részére eljuttatott, illetve az általa megkapott iratok tartalma

vonatkozásában mindkét Felet titoktartási kötelezettség terheli, és azokat bizalmas üzleti információként kezeli a Szerződés fennállása alatt és azt követően is, időbeli korlátozás nélkül.

Egyik szerződő fél sem jogosult a Szerződés teljesítése kapcsán tudomására jutott bármely adatot, tényt, információt, tervet vagy dokumentumot a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek átadni.

A Felek jelen pont megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelnek.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF hatályba lépése: a fejlécben található időpontban.

Hatályának megszűnése: visszavonáskor vagy új verzió változat hatályba lépésekor

A létrejött szerződések illetve a felek jogai és kötelezettségei kizárólag a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával ruházhatók át harmadik személyre. A Fer Házkezelő Kft. fizetési követeléseit a Megrendelő hozzájárulása nélkül is jogosult harmadik személyre engedményezni.

A Fer Házkezelő Kft. nem felel kötelezettségei teljesítésének késedelméért vagy meghiúsulásáért, ha a késedelem vagy a meghiúsulás oka A Fer Házkezelő Kft.-n kívüli okra vezethető vissza.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben és az egyes szerződésekben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni. Jogvita esetére a felek – hatáskörtől függően – kikötik a Fővárosi Bíróság, illetve a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.