Kamerai adatfeldolgozással járó adatszolgáltatás

 

 

II.I. Kamerai adatfeldolgozással járó adatszolgáltatás.

Ügyszám: 2247/K/2007-3.

Tisztelt [……………]!

Hivatalomhoz küldött beadványára, melyben egy társasházban kiépítendő kamerarendszer kapcsán kéri állásfoglalásomat, az alábbiakban válaszolok.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. § 1. pontja szerint „személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés”. Ugyanezen paragrafus 9. pontja alapján adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala stb. E rendelkezésnek megfelelően személyes adat valamely természetes személyről készült képfelvétel, illetve ilyen felvétel készítése, rögzítése adatkezelésnek minősül.

A kamerás megfigyelés útján számos személyes adat birtokába jut a megfigyelő rendszer üzemeltetője (ki mikor hagyja el a házat, mikor érkezik vissza, kivel, egészségi állapotra vonatkozó adatokat ismerhet meg stb.), így a rögzítés révén adatkezelővé válik, tevékenysége az Avtv. fogalomrendszerében a fentiek szerint adatkezelésnek minősül. Az Avtv. 3. § (1) bekezdése alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezeléshez az érintettek hozzájárulására van szükség: minden lakónak szükséges a hozzájárulása ahhoz, hogy a közös használatú magánterületen, mint amilyenek a garázs, illetve a bejárati ajtók előtti tér, képfelvételeket rögzíthessen a rendszer, valamint jól látható, még a belépés előtt elolvasható helyre el kell helyezni azt a figyelmeztetést, hogy az adott terület kamerával megfigyelt. Ezenfelül tájékoztatást kell adni az érintett kérésére legalább a következő körülményekről: az adatkezelés céljáról, az adatok tárolásának idejéről és módjáról, az adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, valamint az érintett azon jogáról, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti a róla készült felvétel törlését, illetve tájékoztatni kell jogorvoslati lehetőségeiről is.  Fontos még, hogy a kamera látómezeje nem irányulhat közterületre.

A képeket az Avtv. 5. §-ában megfogalmazott célhoz kötöttség elvére figyelemmel csak az adatkezelés céljának (a közös használatú területek biztonsága) megvalósulásához szükséges ideig lehet kezelni: ez tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy amennyiben bűncselekményt, vagy egyéb olyan cselekményt nem rögzít a kamera, amely a felvétel megőrzését a biztonsági szempontok érvényesítése miatt szükségessé tenné, úgy azokat ésszerűen rövid határidőn belül törölni kell.

Az adatkezelésre az a személy jogosult, akit a lakók erre felhatalmaztak, e felhatalmazás során is szükséges minden tulajdonos hozzájárulása az adatkezelő kijelöléséhez. Az adatkezelő személyének kijelölésén felül célszerű az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdéseket is adatkezelési szabályzatban rögzíteni.

Az Avtv. 28. §-ban foglaltak szerint a kamerákat elhelyezőket, mint adatkezelőket bejelentési kötelezettség is terheli, melynek értelmében a személyes adatokat kezelő adatkezelő köteles e tevékenysége megkezdése előtt az adatvédelmi biztosnak nyilvántartásba vétel végett bejelenteni a törvényben meghatározottakat.

 

 

 

Ügyiratszám:   2310/P/2007-3

[…] részére

 

Tisztelt […]!

 

Ön beadvánnyal fordult az Adatvédelmi Biztos Irodájához, melyben azt kifogásolja, hogy a szomszéd három kamerát szerelt fel az ingatlanjára, melyek közül kettő az Önök erkélyét, egy pedig az udvart figyeli meg. Az ügyben a következő tájékoztatást adom.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §. 1. pontja szerint személyes adat bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Avtv. 3. §.-a alapján személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény elrendeli.

Mivel egyetlen jogszabály sem hatalmazza fel az ingatlan tulajdonosát, hogy más ingatlanjáról, valamint az ott élő személyekről kép- és hangfelvételt készítsen, így térfigyelő kamerát csak úgy lehet elhelyezni, hogy azzal kizárólag a saját tulajdonban álló ingatlan területét lehessen megfigyelni. Továbbá az ingatlan bejáratánál egyértelmű felhívást kell elhelyezni, mely jelzi a területre belépőknek, hogy kamerát szereltek fel. Amennyiben ezen feltételeknek nem felel meg a panaszolt ingatlanán lévő kamera elhelyezése, úgy a képfelvevő berendezés működtetése sérti az Önök, az Önökhöz látogató polgárok személyes adataik védelméhez fűződő jogát.

Tájékoztatom, hogy Önnek lehetősége van kérnie, hogy ügyét kivizsgáljam. Továbbá a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az Avtv. 11. § (1) a) pontja szerint az érintett tájékoztatást kérhet személyes adati kezeléséről.

Az Avtv. 17. §.-a szerint az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Bírósághoz fordulhat személyhez fűződő jogának megsértése miatt. A bíróság előtt a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 84. §-a alapján a következő igényeket támaszthatja:

  1. a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  2. b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  3. c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  4. d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;
  5. e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

Végül lehetősége van birtokvédelmet kérni a Ptk. 188.§.-192.§. alapján, mely megilleti a birtokost, ha birtoklásában zavarják. Ebben az esetben a jegyzőtől egy éven belül lehet kérni a zavarás megszüntetését.

A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdéseivel kérem a jövőben is forduljon hozzám bizalommal.

 

Ügyiratszám:   1099/A/2006-6

Tisztelt …!

Megkaptam beadványát, melyben azt kifogásolja, hogy a  … szám alatti társasház egyik lakója lakásának ablakába térfigyelő kamerát helyezett el, mellyel a társasház bejáratát figyelik meg. A vizsgálat során megkerestem a panaszoltat, aki válaszlevelében arról tájékoztatott, hogy valóban elhelyezett egy kamerát a lakás ablakában, mellyel a postaládákat figyelik meg, de a berendezés nem rögzíti a felvételeket. Az ügyben a következő állásfoglalást teszem.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §. 1. pontja szerint személyes adat bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

A fentiek alapján valakinek a képmása, illetve a róla készített felvétel személyes adatnak minősül. Mivel azonban a kamera által megfigyelt kép nem kerül rögzítésre, ezért ez nem valósít meg adatkezelést, és így nem vonatkoznak rá az Avtv. előírásai.

Mindazonáltal leszögezem, hogy a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 80. § (1) bekezdése szerint a kamera elhelyezése – függetlenül attól, hogy nem rögzít – sérti az érintettek személyhez fűződő jogait. Ugyanis e rendelkezés szerint: „A személyhez fűződő jogok sérelmét jelenti a más képmásával vagy hangfelvételével kapcsolatos bármiféle visszaélés.”

A lakás ablakában elhelyezett kamerával kapcsolatban egyértelműen kijelenthetem, hogy magánszemély más magánterületét nem tarthatja megfigyelés alatt. Magánszemély térfigyelő kamerát csak úgy helyezhet el, hogy azzal kizárólag a saját tulajdonban álló ingatlan területét lehessen megfigyelni. Ezzel szemben a társasház bejáratára irányított kamera egyértelműen nyilvános magánterületet figyel meg, hiszen ezt a részt mind a társasház lakói, mind a hozzájuk érkező személyek, mind a társasház környékén mozgó személyek használhatják. Ezért megállapítható, hogy a képfelvevő berendezés működtetése sérti a fenti személyek személyiségi jogait.

Tájékoztatom, hogy a vizsgálatomat követően a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

Az érintett bírósághoz fordulhat személyhez fűződő jogának megsértése miatt. A bíróság előtt a 84. §-a alapján a következő igényeket támaszthatja:

  1. a) követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
  2. b) követelheti a jogsértés abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
  3. c) követelheti, hogy a jogsértő nyilatkozattal vagy más megfelelő módon adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről vagy költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak;
  4. d) követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását a jogsértő részéről vagy költségén, továbbá a jogsértéssel előállott dolog megsemmisítését, illetőleg jogsértő mivoltától megfosztását;
  5. e) kártérítést követelhet a polgári jogi felelősség szabályai szerint.

Továbbá lehetősége van birtokvédelmet kérni a Ptk. 188.§.-192.§. alapján, mely megilleti a birtokost, ha birtoklásában zavarják. Ebben az esetben a jegyzőtől egy éven belül lehet kérni a zavarás megszüntetését.

A személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos kérdéseivel kérem a jövőben is forduljon hozzám bizalommal

 

 Vélemény, hozzászólás?