2011. évi CXII. törvény

2011. évi CXII. törvény

 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján a következő törvényt alkotja:

I.     FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A törvény célja
 2. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
 3. A törvény hatálya
 4. (1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.
 • E törvényt a teljesen vagy részben automatizált eszközzel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni
 • E törvényben foglaltakat kell alkalmazni, ha az Európai Unió területén kívül személyes adatok kezelését folytató adatkezelő az adatfeldolgozással Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel vagy lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező adatfeldolgozót bíz meg, vagy itt lévő eszközt használ fel, kivéve, ha ez az eszköz csak az Európai Unió területén átmenő adatforgalom célját szolgálja. Az ilyen adatkezelőnek Magyarország területén képviselőt kell
 • Nem kell alkalmazni e törvény rendelkezéseit a természetes személynek a kizárólag saját személyes céljait szolgáló adatkezeléseire.
 • A közszféra információinak további felhasználására vonatkozóan törvény az adatszolgáltatás módjára és feltételeire, az azért fizetendő ellenértékre, valamint a jogorvoslatra vonatkozóan e törvénytől eltérő szabályokat állapíthat meg.

1      Kihirdetve: 2011. VII. 26.

 

 1. Értelmező rendelkezések
 2. § E törvény alkalmazása során:
 3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 4. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 5. különleges adat:

a)1 a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

 1. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 2. bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 3. közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 4. közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;

7.2         hozzájárulás:           az       érintett         akaratának           önkéntes          és       határozott

kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

8.3       tiltakozás:         az     érintett        nyilatkozata,         amellyel        személyes         adatának

kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

9.4        adatkezelő:          az      a     természetes           vagy       jogi      személy,         illetve       jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

 • A 2011. évi CLXXIX. törvény 232. § szerint módosított szöveggel lép hatályba.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (1) a).
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (1) a), b).
 • Módosította: 2013. évi LXXVI. törvény 111. §, 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (1) a).

10.1 adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett

bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 1. adattovábbítás: az     adat     meghatározott          harmadik        személy       számára történő hozzáférhetővé tétele;
 2. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

13.2       adattörlés:        az     adat     felismerhetetlenné             tétele      oly    módon,      hogy     a

helyreállítása többé nem lehetséges;

 1. adatmegjelölés: az       adat        azonosító          jelzéssel          ellátása          annak megkülönböztetése céljából;
 2. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

16.3 adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

17.4 adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai

feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

18.5       adatfeldolgozó:          az     a    természetes          vagy     jogi     személy,       illetve      jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 1. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

20.6 adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon közzéteszi;

 1. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 2. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 4. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

 

 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (1) a), c).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (1) a), d).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (1) e).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (1) c).
 • Módosította: 2013. évi LXXVI. törvény 109. § a).
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (1) f).

25.1 kötelező szervezeti szabályozás: több országban, de köztük legalább egy EGT-államban is tevékenységet folytató adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által elfogadott és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) által jóváhagyott, az adatkezelőre vagy adatkezelők csoportjára nézve kötelező belső adatvédelmi szabályzat, amely a harmadik országba történő adattovábbítás esetén a személyes adatok védelmét az adatkezelő vagy adatkezelők csoportjának egyoldalú kötelezettségvállalása útján biztosítja;

26.2        adatvédelmi          incidens:        személyes         adat      jogellenes         kezelése        vagy

feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

II.     FEJEZET

 

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

 

 1. Az adatkezelés elvei
 2. (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

(5)3 A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell

tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti munkaszüneti napon nem kerülhet sor.

 1. Az adatkezelés jogalapja
 2. (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
 3. ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

 

 

 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi XXX. törvény 1. §. Hatályos: 2013. III. 30-tól.

 1. azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 • Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
 1. az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
 2. a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
 3. a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból
 • Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza
 • Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési, a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.
 1. (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 2. az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 3. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 • A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 • Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 1. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

 1. az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további  külön         hozzájárulás   nélkül,   valamint az  érintett                        hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 • Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni
 • Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
 • Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta

 

 1. Az adatbiztonság követelménye
 2. (1) Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
 • A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja
 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 6. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

 • Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
  1. Adattovábbítás külföldre

 

 1. (1)1 Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelő vagy

adatfeldolgozó harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

 1. ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
 2. az adatkezelésnek az §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha

a)2 az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,

b)3 a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban

foglalt jogai érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó nemzetközi szerződés van hatályban, vagy

c)4        az      adatkezelés,           illetve        az      adatfeldolgozás           kötelező         szervezeti

szabályozásnak megfelelően történik.

(3)5          Személyes           adatok         a       nemzetközi           jogsegélyről,            az       adóügyi

információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben – a (2) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában is – továbbíthatók harmadik országba.

(4) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 1. Az adatkezelés korlátai
 2. (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
 1. kezelésének lehetséges célját,
 2. kezelésének lehetséges időtartamát,
 3. továbbításának lehetséges címzettjeit,
 4. érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
 5. kezelésének egyéb korlátozását

 

 

 

 • A évi CCI. törvény 411. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította: 2013. évi LXXVI. törvény 109. § b).
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 18. § (1).
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) a).
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 2. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • A 2011. évi CLVI. törvény 382. § szerinti szöveggel lép hatályba.

(a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja.

 • Az adatátvevő az adatkezelési korlátozásra tekintet nélkül is kezelheti a személyes adatot és biztosíthatja az érintett jogait, ha ahhoz az adattovábbító adatkezelő előzetes hozzájárulását
 • Törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő a személyes adat továbbításával egyidejűleg a címzettet tájékoztatja az alkalmazandó adatkezelési korlátozásról.
 • A (2) bekezdésben meghatározott hozzájárulást az adatkezelő akkor adhatja meg, ha az nem ütközik a Magyarország joghatósága alatt álló jogalanyok tekintetében alkalmazandó jogi rendelkezésbe.
 • Az adattovábbító adatkezelőt – kérelmére – az adatátvevő tájékoztatja az átvett személyes adatok felhasználásáról.
  1. Adatfeldolgozás
  2. (1) Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit e törvény, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az adatkezelő felel.

(2)1 Az adatfeldolgozó az adatkezelő rendelkezése szerint vehet igénybe

további adatfeldolgozót.

 • Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
 • Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. Az adatfeldolgozással nem bízható meg olyan szervezet, amely a feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt.
  1. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
  2. (1) Kizárólag automatizált adatfeldolgozással az érintett személyes jellemzőinek értékelésén alapuló döntés meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a döntést
 1. valamely szerződés megkötése vagy teljesítése során hozták, feltéve hogy azt az érintett kezdeményezte, vagy
 2. olyan törvény teszi lehetővé, amely az érintett jogos érdekeit biztosító intézkedéseket is megállapítja.

(2) Az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés esetén az érintettet – kérelmére – tájékoztatni kell az alkalmazott módszerről és annak lényegéről, valamint az érintettnek álláspontja kifejtésére lehetőséget kell biztosítani.

 1. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás során
 2. (1) Tudományos kutatás céljára felvett személyes adat csak tudományos kutatás céljára használható fel.

1      Megállapította: 2013. évi L. törvény 28. §. Hatályos: 2013. VII. 1-től.

 • A személyes adat érintettel való kapcsolatának megállapítását – mihelyt a kutatási cél megengedi – véglegesen lehetetlenné kell tenni. Ennek megtörténtéig is külön kell tárolni azokat az adatokat, amelyek meghatározott vagy meghatározható természetes személy azonosítására alkalmasak. Ezek az adatok egyéb adatokkal csak akkor kapcsolhatók össze, ha az a kutatás céljára szükséges.
 • A tudományos kutatást végző szerv vagy személy személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha
 1. az érintett ahhoz hozzájárult, vagy
 2. az a történelmi eseményekről folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges.
  1. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra
  2. (1) A kötelező adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célból egyedi azonosításra alkalmas módon átveheti és törvényben meghatározottak szerint kezelheti.

(2) A statisztikai célra felvett, átvett vagy feldolgozott személyes adatok – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak statisztikai célra kezelhetők. A személyes adatok statisztikai célra történő kezelésének részletes szabályait külön törvény határozza meg.

 1. Az érintettek jogai és érvényesítésük
 2. Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
 1. tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 2. személyes adatainak helyesbítését, valamint
 3. személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
  1. (1)1 Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett

általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá

 • az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

(1a)2 Az adatkezelő – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső

adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(1b)3        Az    elektronikus          hírközlésről         szóló      törvény       hatálya       alá      tartozó

adatkezelő az (1a) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott, a személyes adatok megsértésének eseteit tartalmazó nyilvántartás vezetésével is teljesítheti.

 • Módosította: 2013. évi LXXVI. törvény 109. § c), 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (2) a).
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 3. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.

(2) Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

(3)1       Az    (1a)     és     a    (2)     bekezdés        szerinti  adatok           nyilvántartásban           való

megőrzésére irányuló – és ennek alapján a tájékoztatási – kötelezettség időtartamát az adatkezelést előíró jogszabály korlátozhatja. E korlátozás körében személyes adatok esetében öt évnél, különleges adatok esetében pedig húsz évnél rövidebb időtartam nem állapítható meg.

(4)2 Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

(5) A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 1. (1) Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak a 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

(2)3 A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az

érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

(3) Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

 1. (1) Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
 • A személyes adatot törölni kell, ha
 1. kezelése jogellenes;
 2. az érintett – a 14. § c) pontjában foglaltak szerint – kéri;
 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 4. az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 5. azt a bíróság vagy a Hatóság
 • A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell

 

 

 

 

 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (2) b).
 • A évi CCI. törvény 411. § (2) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította: 2015. évi CLXXXVI. törvény 168. §.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) b).

 • Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
 • Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  1. (1)1 A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az

érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

(2)2 Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti

kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 1. Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.
 2. Az érintett előzetes tájékoztatásának követelménye
 3. (1) Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 • Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a 6. § (5) bekezdése alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire
 • Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet a (2) bekezdés szerinti információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával
 • Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 • A 2011. évi CCI. törvény 411. § (3) szerinti szöveggel lép hatályba.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) c), 2015. évi CLXXXVI. törvény 168. .

 1. az adatgyűjtés célja,
 2. az adatkezelés időtartama,
 3. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 4. az érintettek         adatkezeléssel           kapcsolatos          jogainak        és      jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 5. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma, kivéve a 68. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

 

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
  1. (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 2. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 3. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 4. törvényben meghatározott egyéb
 • Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz
 • Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – a 22. §-ban meghatározott módon – bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
 • Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

 • Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 

 1. Bírósági jogérvényesítés
  1. (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

(3)1 A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási

helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 • A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében
 • Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
 • Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
 • A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

17.2 Kártérítés és sérelemdíj

 1. 3 (1) Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
 • Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 • Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

 

 

 

 • Megállapította: 2017. évi CXXX. törvény 91. § (1). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Megállapította: évi CCLII. törvény 126. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.
 • Megállapította: évi CCLII. törvény 126. §. Hatályos: 2014. III. 15-től.

 • Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 1. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi szabályzat
  1. (1) Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó – jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni
 2. az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál;
 3. a pénzügyi szervezetnél;
 4. az elektronikus hírközlési és közüzemi szolgáltatónál.
 • A belső adatvédelmi felelős
 1. közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
 2. ellenőrzi e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;
 3. kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
 4. elkészíti a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
 5. vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást;
 6. gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról.
 • Az (1) bekezdésben meghatározott adatkezelőknek, valamint – az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők kivételével – egyéb állami és önkormányzati adatkezelőknek e törvény végrehajtása érdekében adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük.

 

 1. A belső adatvédelmi felelősök konferenciája
  1. (1) A belső adatvédelmi felelősök konferenciája (a továbbiakban: konferencia) a Hatóság és a belső adatvédelmi felelősök rendszeres szakmai kapcsolattartását szolgálja, célja a személyes adatok védelmére és a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jogszabályok alkalmazása során az egységes joggyakorlat kialakítása.

(2) A konferenciát a Hatóság elnöke szükség szerint, de évente legalább egyszer hívja össze, és meghatározza napirendjét.

(3)1 A konferencia tagja minden olyan adatkezelő vagy adatfeldolgozó belső adatvédelmi felelőse, amelynél a felelős kinevezése törvény alapján kötelező.

(4)2 A konferencia tagjai lehetnek azon adatkezelők és adatfeldolgozók belső adatvédelmi felelősei, amelyek esetében a kinevezés nem kötelező. E célból a Hatóság által vezetett belső adatvédelmi felelősi nyilvántartásba bejelentkezhetnek.

 

 

 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (3) a).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (3) b).

(5)1       A    Hatóság       a     kapcsolattartás            céljából       belső      adatvédelmi         felelősi

nyilvántartást vezet a konferencia tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza a belső adatvédelmi felelős nevét, postai és elektronikus levélcímét, továbbá a képviselt adatkezelő vagy adatfeldolgozó megnevezését.

(6) A nyilvántartásban a Hatóság az (5) bekezdés szerinti adatokat a belső adatvédelmi felelős e megbízatásának megszűnéséről való tudomásszerzéséig tartja nyilván.

 

III.      FEJEZET

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE

 

 1. A közérdekű adatok megismerésének általános szabályai
  1. (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt: közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot – az e törvényben meghatározott kivételekkel – erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

(2)2 Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és

hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.

(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

(4)3 A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy a (3) bekezdésben meghatározott adatok megismerésére irányuló igény teljesítése során a 28-31.

 • szerint jár el.
 1. (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.

(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot

 • az adatfajták meghatározásával – törvény
 1. honvédelmi érdekből;
 2. nemzetbiztonsági érdekből;
 3. bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
 4. környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
 5. központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
 6. külügyi kapcsolatokra,              nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (3) a).
 • Megállapította: 2013. évi XCI. törvény 1. §. Hatályos: 2013. VI. 21-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 4. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.

 1. bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
 2. a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel korlátozhatja.

(3)1 Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi

és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét.

(3a)2 Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3) bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan – erre irányuló igény esetén – bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.

(3b)3 Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást

megtagadja, a tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárását kezdeményezheti.

 • A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a költségvetési és az adópolitikai érdeket
 • A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését – az adat megismeréséhez és a megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével – az azt kezelő szerv vezetője engedélyezheti.

(6)4 A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény – az

 • bekezdésben meghatározott időtartamon belül – a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését veszélyeztetné.
  • Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok megismerhetőségének korlátozására az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat
 • Megállapította: 2013. évi XCI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2014. III. 15-től.
 • Beiktatta: évi XCI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
 • Beiktatta: évi XCI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2014. III. 15-től.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (4).

 • E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő – külön törvényben szabályozott – adatszolgáltatásra.
 1. A közérdekű adat megismerése iránti igény
  1. (1) A közérdekű adat megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be. A közérdekből nyilvános adatok megismerésére a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)1 Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai

csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez, az igénynek a 29. § (1a) bekezdésében meghatározott szempont alapján való vizsgálatához, illetve az igény teljesítéséért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. A 29. § (1a) bekezdésében meghatározott idő elteltét, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell.

 • Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igény pontosítására.
  1. (1)2 A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek az adatot

kezelő közfeladatot ellátó szerv az igény beérkezését követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

(1a)3 Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem

köteles eleget tenni abban a részben, amelyben az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be.

(1b)4 Az adatigénylésnek az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv nem

köteles eleget tenni, ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

(2)5   Ha  az         adatigénylés  jelentős  terjedelmű,                    illetve      nagyszámú adatra

vonatkozik, vagy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az (1) bekezdésben meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

(2a)6 Ha az igénylés olyan adatra vonatkozik, amelyet az Európai Unió

valamely intézménye vagy tagállama állított elő, az adatkezelő haladéktalanul megkeresi az Európai Unió érintett intézményét vagy tagállamát és erről az igénylőt tájékoztatja. A tájékoztatás megtételétől az Európai Unió érintett intézménye vagy tagállama válaszának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

 

 

 

 

 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) a), (6).
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 5. § (2). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 5. § (3). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (4). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (5). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.

(3)1 Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. Az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv az adatigénylés teljesítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

(3a)2 Az igénylő a (3) bekezdés alapján kapott tájékoztatás kézhezvételét

követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának az adatkezelőhöz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést az adatkezelő által megállapított, legalább 15 napos határidőben köteles az adatkezelő részére megfizetni.

(4)3         Ha       az      adatigénylés           teljesítése           a      közfeladatot          ellátó        szerv

alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, vagy az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, illetve a költségtérítés mértéke meghaladja a kormányrendeletben meghatározott összeget, az adatigénylést a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

(5)4         A     költségtérítés            mértékének           meghatározása             során        az      alábbi

költségelemek vehetők figyelembe:

 1. az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,
 2. az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó az igénylő részére történő kézbesítésének költsége, valamint
 3. ha az adatigénylés teljesítése a közfeladatot ellátó szerv alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, az adatigénylés teljesítésével összefüggő munkaerő-ráfordítás költsége.

(6)5       Az    (5)     bekezdésben          meghatározott           költségelemek          megállapítható

mértékét jogszabály határozza meg.

 1. (1) Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

(2)6 Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt formában, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (6). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (7). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Megállapította: évi CXXIX. törvény 5. § (8). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Megállapította: évi CXXIX. törvény 5. § (9). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 5. § (9). Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) b).

(3)1 Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az

igénylőt e törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, az igény beérkezését követő 15 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

 • A közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítése nem tagadható meg azért, mert a nem magyar anyanyelvű igénylő az igényét anyanyelvén vagy az általa értett más nyelven fogalmazza
 • Ha a közérdekű adat megismerése iránti igény teljesítésének megtagadása tekintetében törvény az adatkezelő mérlegelését teszi lehetővé, a megtagadás alapját szűken kell értelmezni, és a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítése kizárólag abban az esetben tagadható meg, ha a megtagadás alapjául szolgáló közérdek nagyobb súlyú a közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítéséhez fűződő közérdeknél.
 • A közfeladatot ellátó szervnek a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő szabályzatot kell készítenie.

(7)2 A közfeladatot ellátó szerv gazdálkodásának átfogó, számlaszintű, illetve tételes ellenőrzésére irányuló adatmegismerésekre külön törvények rendelkezései irányadók. Erre való hivatkozással az adatkezelő az adatigénylést az igénylés tárgyát képező irat másolata helyett a jogviszony alanyainak, a jogviszony típusának, a jogviszony tárgyának, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének és teljesítése időpontjának megjelölésével is teljesítheti.

 1. (1)3 Az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény

elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által a 29. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.

(2)4 A megtagadás jogszerűségét és a megtagadás indokait, illetve az

adatigénylés             teljesítéséért               megállapított              költségtérítés              összegének megalapozottságát az adatkezelőnek kell bizonyítania.

(3)5 A pert az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen

elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított harminc napon belül kell megindítani az igényt elutasító közfeladatot ellátó szerv ellen. Ha az igény elutasítása, nem teljesítése vagy az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összege miatt az igénylő a Hatóság vizsgálatának kezdeményezése érdekében a Hatóságnál bejelentést tesz, a pert a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről, az 55. § (1) bekezdés b) pontja szerinti lezárásáról szóló vagy az 58. § (3) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételét követő harminc napon belül lehet megindítani. A perindításra rendelkezésre álló határidő elmulasztása esetén igazolásnak van helye.

(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az igénylő pernyertessége érdekében beavatkozhat.

 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) c).
 • Beiktatta: 2013. évi XCI. törvény 3. §. Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (7).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (5) d).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (5) e).
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (5) e).

(5)1 Az országos illetékességű közfeladatot ellátó szerv ellen indult per

kivételével a per a járásbíróság hatáskörébe tartozik, és arra a törvényszék székhelyén lévő járásbíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. A bíróság illetékességét az alperes közfeladatot ellátó szerv székhelye alapítja meg.

(6) A bíróság soron kívül jár el.

(6a)2       Ha     a    közérdekű        adat     megismerése          iránti      igény      teljesítését         az

adatkezelő a 27. § (1) bekezdése alapján tagadja meg, és az adatot igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása felülvizsgálatának érdekében az (1) bekezdésben meghatározottak alapján bírósághoz fordul, a bíróság a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárását kezdeményezi, egyidejűleg a peres eljárást felfüggeszti. A titokfelügyeleti hatósági eljárást kezdeményező és az eljárást felfüggesztő végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

(7)3 Ha a bíróság a közérdekű adat igénylésére irányuló kérelemnek helyt

ad, határozatában az adatkezelőt – az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidő meghatározásával – a kért közérdekű adat közlésére kötelezi. A bíróság az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegét megváltoztathatja, vagy a közfeladatot ellátó szervet a költségtérítés összegének megállapítása tekintetében új eljárásra kötelezheti.

IV.     FEJEZET

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE

 

 1. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettség
  1. A közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben – így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és

-személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

 

 1. Az elektronikus közzététel kötelezettsége
 2. (1) Az e törvény alapján kötelezően közzéteendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell hozzáférhetővé tenni (a továbbiakban: elektronikus közzététel). A közzétett adatok megismerése személyes adatok közléséhez nem köthető.
 • A 37. § szerinti közzétételi listákon meghatározott adatait saját honlapján
 • ha törvény másként nem rendelkezik – közzéteszi

 

 

 • Megállapította: 2017. évi CXXX. törvény 91. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 6. §. Módosította: 2017. évi CXXX. törvény 92. .
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (5) e), f).

a)1        a     Köztársasági           Elnök       Hivatala,         az      Országgyűlés           Hivatala,         az

Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb Ügyészség,

b)2

c)3 a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos kamara, valamint

d)4 a fővárosi és megyei kormányhivatal.

 • A (2) bekezdésben nem szereplő közfeladatot ellátó szervek a 37. § szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségüknek választásuk szerint saját vagy társulásaik által közösen működtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy működésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek.
 • Ha a közoktatási intézmény nem lát el országos vagy térségi feladatot, e törvény szerinti elektronikus közzétételi kötelezettségének az ágazati jogszabályokban meghatározott információs rendszerhez történő adatszolgáltatás teljesítésével eleget
  1. (1) Az adatokat nem a saját honlapon közzétevő adatfelelős – a 35. § alkalmazásával – a közzéteendő adatokat az adatközlőnek továbbítja, amely gondoskodik az adatok honlapon való közzétételéről, és arról, hogy egyértelmű legyen az, hogy az egyes közzétett közérdekű adatok melyik szervtől származnak, illetve melyikre vonatkoznak.
 • Az adatközlő a közzétételre szolgáló honlapot úgy alakítja ki, hogy az adatok közzétételére alkalmas legyen, gondoskodik a folyamatos üzemeltetésről, az esetleges üzemzavar elhárításáról és az adatok frissítéséről.
 • A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a közérdekű adatok egyedi igénylésének szabályairól. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe vehető jogorvoslati lehetőségek ismertetését
 • A közzétételre szolgáló honlapon a közzétételi listákon meghatározott közérdekű adatokon kívül elektronikusan közzétehetőek más közérdekű és közérdekből nyilvános adatok
  1. (1) Az elektronikus közzétételre kötelezett adatfelelős szerv vezetője gondoskodik a 37. §-ban meghatározott közzétételi listákon szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek való megküldéséről.
 • A megküldött adatok elektronikus közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért, hitelességéért és az adatok frissítéséért az adatközlő felel.
 • Az adatfelelős az (1) bekezdés szerinti, az adatközlő a (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítésének részletes szabályait belső szabályzatban állapítja
 • Az elektronikusan közzétett adatok – ha e törvény vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik – a honlapról nem távolíthatóak el. A szerv megszűnése esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját

 

 

 

 • A 2011. évi CCI. törvény 412. § c) szerint módosított szöveggel lép hatályba.
 • Nem lép hatályba a 2011. évi CCI. törvény 413. § (2) alapján.
 • Az „az autonóm államigazgatási szerv,” szövegrész a évi CCI. törvény 413. § (1) alapján nem lép hatályba.
 • Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 79. .

 1. A 37. §-ban meghatározott közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos, más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit.
 2. A közzétételi listák
 3. (1) A 33. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott szervek (a továbbiakban együtt: közzétételre kötelezett szerv) – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – tevékenységükhöz kapcsolódóan az 1. melléklet szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat az 1. mellékletben foglaltak szerint közzéteszik.
 • Jogszabály egyes ágazatokra, a közfeladatot ellátó szervtípusra vonatkozóan meghatározhat egyéb közzéteendő adatokat (a továbbiakban: különös közzétételi lista).
 • A közzétételre kötelezett szerv vezetője – a Hatóság véleményének kikérésével -, valamint jogszabály a közfeladatot ellátó szervre, azok irányítása, felügyelete alá tartozó szervekre vagy azok egy részére kiterjedő hatállyal további kötelezően közzéteendő adatkört határozhat meg (a továbbiakban: egyedi közzétételi lista).

(4)1       A   nemzetbiztonsági           szolgálatok        által      közzéteendő        adatok       körét a

Kormány – a Hatóság véleményének kikérésével – rendeletben állapítja meg.

(5) Testületi szervként működő közzétételre kötelezett szerv esetén az egyedi közzétételi lista megállapítása és módosítása – a Hatóság véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.

(6)2 A közzétételre kötelezett szerv vezetője a közzétételi listában nem

szereplő közérdekű adatokra vonatkozó adatigénylések adatai alapján legalább évente felülvizsgálja az általa a (3) bekezdés szerint kiadott közzétételi listát, és a jelentős arányban vagy mennyiségben felmerült adatigénylések alapján azt kiegészíti.

 • A közzétételi   listában   – a  közzéteendő                     adat jellegétől függően – a közzététel gyakorisága is megállapítható.
 • A különös és egyedi közzétételi listák elkészítésére, illetve kiegészítésére a Hatóság is javaslatot

24/A. A közérdekű adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer3

 

37/A.       §4      (1)     Az    elektronikusan           közzétett        adatok       egyszerű        és     gyors

elérhetősége érdekében az e törvény alapján közérdekű adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekű adatot tartalmazó honlapjára, valamint az általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett, az erre a célra létrehozott honlapon közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.

 

 

 

 

 • Megállapította: 2012. évi XCVI. törvény 1. § (1). Hatályos: 2012. VII. 7-től.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) d).
 • A évi CCI. törvény 411. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.
 • A évi CCI. törvény 411. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és a közérdekű adatok közötti keresés lehetőségét a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.

37/B. §1 (1) Az adatfelelős gondoskodik a kezelésében lévő, közérdekű

adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatainak a          közigazgatási                                  informatika                                      infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszternek történő továbbításáról és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséről, valamint felel az egységes közadatkereső rendszerbe továbbított közérdekű adatok tartalmáért és a továbbított közérdekű adatok rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekű adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az egységes közadatkereső rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelőst az elektronikus közzététel kötelezettsége alól.

 

V.     FEJEZET

 

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG

 

 1. A Hatóság jogállása
  1. (1) A Hatóság autonóm államigazgatási szerv.

(2) A Hatóság feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

(3) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében az e törvényben meghatározottak szerint

 1. bejelentés alapján vizsgálatot folytat;
 2. hivatalból adatvédelmi hatósági eljárást folytathat;
 3. hivatalból titokfelügyeleti hatósági eljárást folytathat;
 4. a közérdekű adatokkal és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértéssel összefüggésben bírósághoz fordulhat;
 5. a más által indított perbe beavatkozhat;
 6. adatvédelmi nyilvántartást

(4) A Hatóság a (2) bekezdés szerinti feladatkörében

 1. javaslatot tehet a személyes adatok kezelését, valamint a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok megismerését érintő jogszabályok megalkotására, illetve módosítására, véleményezi a feladatkörét érintő jogszabályok tervezetét;
 2. tevékenységéről minden        évben        március         31-éig        beszámolót          hoz nyilvánosságra és a beszámolót benyújtja az Országgyűlésnek;
 3. általános jelleggel vagy meghatározott adatkezelő részére ajánlást bocsát ki;
 4. véleményezi a közfeladatot ellátó szerv tevékenységével kapcsolatosan az e törvény szerint közzéteendő adatokra vonatkozó különös, illetve egyedi közzétételi listákat;

1      A 2011. évi CCI. törvény 411. § (4) szerinti szöveggel lép hatályba.

 1. törvényben meghatározott szervekkel vagy személyekkel együttműködve képviseli Magyarországot az Európai Unió közös adatvédelmi felügyelő testületeiben;
 2. megszervezi a belső adatvédelmi felelősök konferenciáját;
 3. meghatározza az adatvédelmi auditálás szakmai szempontjait;
 4. az adatkezelő kérelmére adatvédelmi auditot folytathat

(5) A Hatóság független, csak a törvénynek van alárendelve, feladatkörében nem utasítható, a feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el. A Hatóság számára feladatot csak törvény állapíthat meg.

 1. A Hatóság költségvetése és gazdálkodása
  1. (1) A Hatóság fejezeti jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló címet képez.

(2) A Hatóság tárgyévi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegei – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve annak következményei elhárítása érdekében meghozott átmeneti intézkedés, valamint a Hatóság saját vagy irányító szervi hatáskörében meghozott intézkedése kivételével – kizárólag az Országgyűlés által csökkenthetők.

(3)1

(4) Az előző évi bevételeiből származó maradványt a Hatóság a következő években a feladatai teljesítésére felhasználhatja.

 1. A Hatóság elnöke

 

 1. (1)2 A Hatóságot elnök vezeti. A Hatóság elnökét a miniszterelnök

javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki, azok közül a jogász végzettségű, az országgyűlési képviselők választásán választható, magyar állampolgárok közül, akik az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében legalább tíz év szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy e területek valamelyikén tudományos fokozatot szereztek.3

(2)4 A Hatóság elnökének nem nevezhető ki az, aki a kinevezésre irányuló

javaslat megtételének időpontját megelőző négy évben országgyűlési képviselő, nemzetiségi szószóló, európai parlamenti képviselő, köztársasági elnök, a Kormány tagja, államtitkár, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke vagy alelnöke, nemzetiségi önkormányzat tagja, illetve párt tisztségviselője vagy alkalmazottja volt.

 • A köztársasági elnök a Hatóság elnökét kilenc évre nevezi 5
 • A Hatóság elnöke a kinevezését követően a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti tartalommal esküt
  1. (1) A Hatóság elnöke nem lehet tagja pártnak, nem folytathat politikai tevékenységet, megbízatása összeegyeztethetetlen minden más állami vagy önkormányzati tisztséggel és megbízatással.

 

 • Nem lép hatályba a 2011. évi CLXVI. törvény 87. § (1) alapján.
 • Módosította: 2012. évi XXV. törvény 4. § (1). 3 Lásd: 309/2011. (XI. 29.) KE határozat.

4      Módosította: ugyane törvény 88. § (5). Módosította: 2012. évi XXXVI. törvény 158. § (29). 5           Lásd: 309/2011. (XI. 29.) KE határozat.

(2)1 A Hatóság elnöke más keresőfoglalkozást nem folytathat, és egyéb

tevékenységéért – a tudományos, oktatói, művészeti, szerzői jogi védelem alá eső, lektori, szerkesztői és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony keretében végzett tevékenységet kivéve – díjazást nem fogadhat el.

(3) A Hatóság elnöke nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, továbbá gazdasági társaság személyes közreműködésre kötelezett tagja.

 1. (1) A Hatóság elnöke a kinevezését követő harminc napon belül, majd ezt követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz.
 • A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása esetén – a vagyonnyilatkozat benyújtásáig – a Hatóság elnöke tisztségét nem gyakorolhatja, javadalmazásban nem részesül.
 • A vagyonnyilatkozat nyilvános, oldalhű másolatát a Hatóság honlapján haladéktalanul közzé kell tenni. A vagyonnyilatkozat a honlapról a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését követő egy év elteltéig nem távolítható el.
 • A Hatóság elnökének vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást a miniszterelnöknél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely konkrétan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, a miniszterelnök az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát a miniszterelnök ellenőrzi.
 • A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök felhívására a Hatóság elnöke köteles a vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni a miniszterelnök részére. Az ellenőrzés eredményéről az adatok megküldésével a miniszterelnök tájékoztatja a köztársasági elnököt. Az adatokba csak a miniszterelnök és a köztársasági elnök tekinthet be.
 • A Hatóság elnöke által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni
  1. (1) A Hatóság elnöke miniszteri illetményre és juttatásokra jogosult, azzal, hogy a vezetői illetménypótlék mértéke a miniszteri vezetői illetménypótlék másfélszerese.

(2) A Hatóság elnökét naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.

 1. (1) A Hatóság elnöke a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.

(2) Az elnök megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

 1. (1) A Hatóság elnökének megbízatása megszűnik
 1. a megbízatási idejének lejártával;
 2. lemondásával;
 3. halálával;

1      Megállapította: 2014. évi CI. törvény 79. §. Hatályos: 2015. I. 1-től.

d)1           a        kinevezéséhez             szükséges            feltételek           hiányának           vagy         a

vagyonnyilatkozat-tételi előírások megsértésének megállapításával;

 1. e) összeférhetetlensége megállapításával;

f)-g)2

 • A Hatóság elnöke a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökének megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

(3)3       Ha     a     Hatóság       elnöke       a     41.     §    szerinti        összeférhetetlenségét              a

kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök a miniszterelnök indítványára dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.

(4)-(5)4

(6)5 A Hatóság elnökének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a

miniszterelnök indítványára a köztársasági elnök állapítja meg. A köztársasági elnök – a miniszterelnök indítványára – megállapítja a vagyonnyilatkozat-tételi szabályok megsértését, ha a Hatóság elnöke vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.

(6a)6 A miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján megtett indítványát a

köztársasági elnök és a Hatóság elnöke részére egyidejűleg megküldi.

(6b)7 A Hatóság elnöke az indítvány megalapozatlanságának megállapítása

iránt az indítvány kézhezvételét követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat, mely határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A pert a miniszterelnök ellen kell megindítani. A bíróság eljárására a polgári perrendtartásról szóló törvénynek a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügyben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság kizárólagos illetékességgel, soron kívül jár el, és a keresetet, valamint az ügy érdemében hozott jogerős döntését a bíróság a köztársasági elnökkel is közli.

(6c)Ha a Hatóság elnökének  a (6b) bekezdés  alapján benyújtott  keresete

alapján a bíróság jogerős ítéletében azt állapítja meg, hogy a miniszterelnök a

 • és (6) bekezdés alapján megtett indítványa megalapozatlan, a köztársasági elnök a Hatóság elnöke megbízatásának megszűnését nem állapítja

(6d)9 A köztársasági elnök a miniszterelnök a (3) és (6) bekezdés alapján

megtett indítványáról

 1. ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben nem fordul bírósághoz, a határidő lejártát követő tizenöt napon belül,
 2. ha a Hatóság elnöke a (6b) bekezdés szerinti határidőben bírósághoz fordul, az ügy érdemében hozott jogerős döntés kézhezvételét követő tizenöt napon belül

dönt.

 • Megállapította: 2012. évi XXV. törvény 1. § (1). Hatályos: 2012. IV. 7-től.
 • Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XXV. törvény 5. § (1). Hatálytalan: 2012. IV. 7-től.
 • Módosította: 2012. évi XXV. törvény 5. § (2).
 • Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XXV. törvény 5. § (1). Hatálytalan: 2012. IV. 7-től.
 • Megállapította: 2012. évi XXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IV. 7-től.
 • Beiktatta: 2012. évi XXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IV. 7-től.
 • Beiktatta: évi XXV. törvény 1. § (2). Módosította: 2012. évi CCXI. törvény 73. § (2) b).
 • Beiktatta: évi XXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IV. 7-től.
 • Beiktatta: évi XXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. IV. 7-től.

(7)1 A megbízatás az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökét a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű külön illetmény illeti meg.

(8)2 A köztársasági elnöknek a (3) és a (6) bekezdéssel és a 40. §-sal a

hatáskörébe utalt döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges.

45/A. §3 A Hatóság elnöke részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés

bizottságainak ülésén.

 1. A Hatóság elnökének helyettese
  1. (1) A Hatóság elnökének munkáját az általa határozatlan időre kinevezett helyettes segíti. A Hatóság elnökhelyettese felett az elnök gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(2)4        Az     elnökhelyettesnek             meg       kell      felelnie        a     Hatóság        elnökének

kinevezéséhez szükséges, a 40. § (1) és (2) bekezdésében előírt feltételeknek, azzal, hogy az adatvédelmet vagy az információszabadságot érintő eljárások ellenőrzésében öt év szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.

 • Az elnökhelyettes           összeférhetetlenségére               a          §-ban      foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
 • Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve ha az elnöki tisztség nincs betöltve, gyakorolja az elnök hatásköreit és ellátja
  1. Az elnökhelyettes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére és a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra a 42. § rendelkezései megfelelően irányadóak, azzal, hogy a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során a miniszterelnök helyett a Hatóság elnöke jár el, és az ellenőrzés eredményéről nem kell tájékoztatni a köztársasági elnököt.
  2. (1) Az elnökhelyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
 • Az elnökhelyettest naptári évenként negyven munkanap szabadság illeti meg.
 • Az elnökhelyettes a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősül.
 • Az elnökhelyettes megbízatásának időtartama közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.
  1. (1) A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása megszűnik
 1. lemondásával;
 2. halálával;
 3. a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megállapításával;
 4. összeférhetetlensége megállapításával;
 5. felmentésével;
 6. a tisztségétől való megfosztással.
 • A Hatóság elnökhelyettese a Hatóság elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról. A Hatóság elnökhelyettesének megbízatása a lemondás közlését követő, a lemondásban megjelölt napon, ennek hiányában a lemondás közlésének napján szűnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

 

 

 • Módosította: 2012. évi XXV. törvény 4. § (2).
 • Módosította: 2012. évi XXV. törvény 4. § (2).
 • Beiktatta: 2012. évi XXV. törvény 2. §. Hatályos: 2012. IV. 7-től.
 • Megállapította: 2012. évi XXV. törvény 3. §. Hatályos: 2012. IV. 7-től.

 • Ha a Hatóság elnökhelyettese a 41. § szerinti összeférhetetlenségét a kinevezésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a Hatóság elnöke dönt az összeférhetetlenség megállapításának kérdésében.
 • A Hatóság elnöke felmenti a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese neki fel nem róható okból kilencven napon túlmenően nem képes eleget tenni megbízatásából eredő
 • A Hatóság elnöke a Hatóság elnökhelyettesét felmentheti, ezzel egyidejűleg a Hatóság elnökhelyettesének a Hatóságnál köztisztviselői munkakört és – az 51. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának hiányában is – vizsgálói megbízatást kell felajánlani.
 • A Hatóság elnöke megfosztja tisztségétől a Hatóság elnökhelyettesét, ha a Hatóság elnökhelyettese neki felróható okból kilencven napon túlmenően nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, vagy vagyonnyilatkozatában szándékosan lényeges adatot, tényt valótlanul közöl.
 • A Hatóság elnökhelyettesének kinevezéséhez szükséges feltételek hiányát a Hatóság elnöke állapítja
 • A megbízatás az (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti megszűnése esetén a Hatóság elnökhelyettesét a megszűnéskori havi illetménye háromszorosának megfelelő összegű külön illetmény illeti
 1. A Hatóság személyi állománya
  1. A Hatóság köztisztviselői és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Hatóság elnöke gyakorolja.
  2. (1)1 A Hatóság elnöke a Hatóság köztisztviselői létszámának legfeljebb húsz százalékáig vizsgálót nevezhet ki, a Hatóság azon köztisztviselői közül, akik felsőfokú informatikai vagy jogász végzettségűek és legalább három évet adatvédelmi szakértő vagy adatvédelmi felelős munkakörben töltöttek, valamint közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkeznek.
 • A vizsgálói megbízatás határozatlan időre szól, amely a Hatóság elnöke által bármikor – indokolás nélkül – visszavonható. Ha a Hatóság elnöke a vizsgálói megbízatást visszavonja, a köztisztviselőt a vizsgálói megbízatását megelőzően betöltött utolsó munkakörébe kell
 • A vizsgáló vezetői pótlék nélkül számított osztályvezetői illetményre jogosult.

 

VI.     FEJEZET

 

A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI

 

 1. A Hatóság vizsgálata

 

 

 

 

 

1      Megállapította: 2016. évi LXIV. törvény 85. §. Hatályos: 2016. VII. 1-től.

 1. (1) A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

(1a)1 A Hatóság vizsgálata a 31. § (1) bekezdésében meghatározott indokok valamelyikén alapuló bejelentés esetén az igény elutasításának közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított egy éven belül kezdeményezhető.

(2)2 A Hatóság vizsgálata nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak.

 • A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le. Erről a következményről a Hatóság a bejelentőt köteles tájékoztatni.
 • A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és
  1. (1) A Hatóság – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a bejelentést köteles érdemben megvizsgálni.
 • A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja, ha
 1. a bejelentésben megjelölt jogsérelem csekély jelentőségű, vagy
 2. a bejelentés névtelen.
 • A Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
 1. az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született,
 2. az 52. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás ellenére a bejelentő továbbra is kéri, hogy a kilétét ne fedjék fel,
 3. a bejelentés nyilvánvalóan alaptalan,
 4. az ismételten előterjesztett bejelentés érdemben új tényt, adatot nem tartalmaz,

e)3 a bejelentést az 52. § (1a) bekezdésében meghatározott határidőn túl

nyújtották be.

 • Ha a bejelentést az alapvető jogok biztosa tette, a Hatóság a bejelentést érdemi vizsgálat nélkül csak abban az esetben utasíthatja el, ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, vagy az ügyben korábban jogerős bírósági határozat született.
 • A Hatóság a vizsgálatot megszünteti, ha
 1. a (3)-(4) bekezdés alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban a vizsgálat megindítását követően jutott a hatóság tudomására,
 2. a vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll
 • A Hatóság a bejelentés érdemi vizsgálatának elutasításáról, a vizsgálat megszüntetéséről és az elutasítás, illetve a megszüntetés indokairól értesíti a bejelentőt.

 

 

 

 

 

 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 7. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Módosította: 2017. évi L. törvény 368. § a).
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 8. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.

 • A Hatóság a hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentést – a bejelentő egyidejű értesítése mellett – a bejelentésben foglaltak tekintetében eljárásra hatáskörrel rendelkező szervhez átteszi, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a hatáskörrel rendelkező szerv kiléte megállapítható. Ha a Hatóság hatáskörébe nem tartozó ügyre vonatkozó bejelentés alapján a Hatóság azt állapítja meg, hogy az ügyben bírósági eljárás kezdeményezésének van helye, erről a bejelentőt értesíti.
  1. (1) A Hatóság a vizsgálat során
 1. a vizsgált adatkezelő kezelésében levő, a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható összes iratba betekinthet, illetve azokról másolatot kérhet,
 2. a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható adatkezelést megismerheti, az adatkezelés helyszínéül szolgáló helyiségbe beléphet,
 3. a vizsgált adatkezelőtől, illetve az adatkezelő bármely munkatársától írásbeli és szóbeli felvilágosítást kérhet,

d)1 a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható bármely szervezettől vagy

személytől írásbeli felvilágosítást, illetve a vizsgált üggyel összefüggésbe hozható iratról másolatot kérhet, és

 1. e) az adatkezelő hatóság felügyeleti szervének vezetőjét vizsgálat lefolytatására kérheti fel.
 • A Hatóság (1) bekezdés szerinti kérésének a vizsgált adatkezelő, illetve az eljárási cselekménnyel érintett más szervezet vagy személy a Hatóság által megállapított határidőn belül köteles eleget tenni. A Hatóság által megállapított határidő az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti esetben tizenöt napnál rövidebb nem
 • Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti felvilágosítást az arra felhívott személy megtagadhatja, ha

a)2 az a személy, akit a Hatóság vizsgálatának alapját képező bejelentés

érint, a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója vagy volt házastársa;

b)3 a felvilágosítás során magát vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti

hozzátartozóját, illetve volt házastársát bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben.

 1. (1) A Hatóság a bejelentés érkezésétől számított két hónapon belül,
 1. ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak tartja,
 2. aa) az 56. §-ban, illetve az 57. §-ban meghatározott intézkedést tesz,
 3. ab) a vizsgálatot lezárja, és a 60. § szerinti adatvédelmi hatósági eljárást indít, vagy
 4. ac) a vizsgálatot lezárja, és a 62. § szerinti titokfelügyeleti hatósági eljárást indít;
 5. ha a bejelentésben foglaltakat nem tartja megalapozottnak, a vizsgálatot lezárja.

(1a)4 Az (1) bekezdésben meghatározott határidőbe nem számít bele:

 1. a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
 2. a vizsgálattal összefüggő irat fordításához szükséges idő, valamint
 3. a Hatóság működését legalább egy teljes napra akadályozó körülmény, ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama.

 

 

 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) e).
 • Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § a).
 • Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § a).
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 9. §. Hatályos: 2015. VII. 16-tól.

(2) A vizsgálat eredményéről, a vizsgálat lezárásának indokáról, esetleges intézkedéséről, illetve hatósági eljárás megindításáról a Hatóság a bejelentőt értesíti.

 1. (1) Ha a Hatóság a személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatos jogsérelem vagy annak közvetlen veszélye fennállását megalapozottnak tartja, az adatkezelőt a jogsérelem orvoslására, illetve annak közvetlen veszélye megszüntetésére szólítja fel.
 • Az adatkezelő – egyetértése esetén – haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés szerinti felszólításban megjelölt szükséges intézkedéseket, és a megtett intézkedéseiről, illetve – egyet nem értése esetén – álláspontjáról a felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.
 • A felügyeleti szervvel rendelkező adatkezelő hatóság esetében a Hatóság
 • ha az (1) bekezdés szerinti felszólítás nem vezetett eredményre – az adatkezelő szerv egyidejű tájékoztatása mellett ajánlást tehet az adatkezelő felügyeleti szervének. A Hatóság az adatkezelő felügyeleti szervének az (1) bekezdés szerinti felszólítás hiányában is közvetlenül ajánlást tehet, ha a jogsérelem orvoslása, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetése álláspontja szerint ilyen módon hatékonyabban megtörténhet.
 • A felügyeleti szerv az ajánlás tekintetében kialakított érdemi álláspontjáról, illetve a megtett intézkedésről az ajánlás kézhezvételétől számított harminc napon belül írásban tájékoztatja a Hatóságot.
  1. Ha a Hatóság a vizsgálata alapján azt állapítja meg, hogy a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye valamely jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz fölösleges, nem egyértelmű vagy nem megfelelő rendelkezésére, illetve az adatkezeléssel összefüggő kérdések jogi szabályozásának hiányára vagy hiányosságára vezethető vissza, a jogsérelem, illetve annak közvetlen veszélye jövőbeni elkerülésének érdekében ajánlást tehet a jogszabályalkotásra, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására jogosult szervnek, illetve a jogszabály előkészítőjének. Az ajánlásban a Hatóság javasolhatja a jogszabály, illetve a közjogi szervezetszabályozó eszköz módosítását, hatályon kívül helyezését vagy megalkotását. A megkeresett szerv az álláspontjáról, illetve az ajánlásban foglaltak szerint megtett intézkedéséről hatvan napon belül értesíti a Hatóságot.
  2. (1) Ha az 56. § szerinti felszólítás vagy ajánlás alapján a jogsérelem orvoslására, illetve a jogsérelem közvetlen veszélyének megszüntetésére nem került sor, a Hatóság az 56. § (2) bekezdése szerinti, illetve – ha ajánlás tételére került sor – az 56. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatási határidő lejártát követő harminc napon belül dönt a szükséges további intézkedések megtételéről.
 • Az (1) bekezdés szerinti esetben szükséges további intézkedésként a Hatóság
 1. a 60. §-ban foglaltak szerint adatvédelmi hatósági eljárást indíthat,
 2. a 62. §-ban foglaltak szerint titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat,
 3. a 64. §-ban foglaltak szerint bírósági eljárást indíthat, vagy
 4. az 59. §-ban foglaltak szerint jelentést készíthet.
 • Az 56. § és az 57. § szerinti intézkedések eredményéről, illetve a (2) bekezdés szerinti további intézkedések megtételéről a Hatóság a bejelentőt értesíti.

 

 1. A Hatóság jelentése
  1. (1) A Hatóság a bejelentés alapján lefolytatott vizsgálatról jelentést készíthet, ha az ügyben a Hatóság által hatósági eljárás vagy bírósági eljárás megindítására nem került sor.
 • A jelentés tartalmazza a vizsgálat során feltárt tényeket, az ezeken alapuló megállapításokat és következtetéseket.
 • A Hatóság jelentése nyilvános. A minősített adatot tartalmazó jelentést a Hatóság elnöke minősíti, vagy a minősítési jelölést megismétli. A minősített adatot vagy törvény által védett titkot tartalmazó jelentést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a minősített adat vagy a törvény által védett egyéb titok ne legyen megismerhető.
 • A Hatóságnak a titkosszolgálati eszközök és módszerek alkalmazására jogosult szervek e tevékenységével kapcsolatos vizsgálatáról készült jelentése nem tartalmazhat olyan adatot, amelyből a szerv adott ügyben folytatott titkos információgyűjtő tevékenységére lehetne következtetni.
 • A Hatóság jelentése bíróság vagy más hatóság előtt nem támadható
 1. Adatvédelmi hatósági eljárás
  1. (1)1 A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indíthat, a (4) bekezdésben meghatározott esetben adatvédelmi hatósági eljárást indít.

(2)2

 • Az adatvédelmi hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg. Ha azonban az adatvédelmi hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni
 • A Hatóság adatvédelmi hatósági eljárást indít, ha a bejelentésen alapuló vizsgálat alapján vagy egyébként valószínűsíthető a személyes adatok jogellenes kezelése, és a jogellenes adatkezelés

a)3 személyek széles körét érinti, vagy

b)4

 1. c) nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő.

(5)5 Az adatvédelmi hatósági eljárásban az ügyintézési határidő kilencven nap.

 1. § (1)6

Hatóság

Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a

 1. megállapíthatja a     személyes         adatok       jogellenes         kezelésének          vagy feldolgozásának tényét,
 2. elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 3. elrendelheti a jogellenesen kezelt vagy feldolgozott személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 4. megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 10. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Hatályon kívül helyezte: 2017. évi L. törvény 368. § b). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (9).
 • Hatályon kívül helyezte: 2015. évi CXXIX. törvény 18. § (2). Hatálytalan: 2015. X. 1-től.
 • Megállapította: évi CXXIX. törvény 10. § (2). Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § b).
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 11. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.

 1. megtilthatja a személyes adatok külföldre történő továbbítását vagy átadását,
 2. elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
 3. bírságot szabhat

(2)1       A    Hatóság        elrendelheti         határozatának           –    az     adatkezelő        azonosító

adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha a határozat személyek széles körét érinti, ha azt közfeladatot ellátó szerv tevékenységével összefüggésben hozta, vagy ha a bekövetkezett jogsérelem súlya a nyilvánosságra hozatalt indokolja.

(3)2 Az (1) bekezdés g) pontja szerint kiszabott bírság mértéke százezertől

húszmillió forintig terjedhet.

 • A Hatóság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének megállapításában az eset összes körülményeit – így különösen a jogsértéssel érintettek körének nagyságát, a jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét – veszi

(5)3       A   határozat        megtámadására           nyitva      álló     keresetindítási           határidő

lejártáig, illetve közigazgatási per indítása esetén a bíróság jogerős határozatáig a vitatott adatkezeléssel érintett adatok nem törölhetők, illetve nem semmisíthetők meg.

 1. Titokfelügyeleti hatósági eljárás
 2. (1)4 Ha a Hatóság vizsgálata alapján vagy egyébként valószínűsíthető, hogy a nemzeti minősített adat minősítése jogellenes, a Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárást indíthat.

(1a)5 Ha a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak szerint a

Hatóság        titokfelügyeleti           hatósági         eljárását          kezdeményezi,           a      Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárást indít.

(1b)6 A Hatóság titokfelügyeleti hatósági eljárása a Nemzeti Biztonsági

Felügyeletnek a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feladatait nem érinti.

(2)7

(2a)8 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban és az ezen eljárásban hozott

döntés megtámadására indított perben a minősített adatok kezelését a minősített adatok védelméről szóló törvényben és e törvényben meghatározott biztonsági követelményeknek megfelelően kell végezni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 11. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Módosította: 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (8) f), (10).
 • Megállapította: 2017. évi L. törvény 366. § (1). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 12. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 12. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 12. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Hatályon kívül helyezte: 2017. évi L. törvény 368. § c). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 12. § (2). Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § c).

(3)1 A titokfelügyeleti hatósági eljárás kizárólag hivatalból indítható, az

akkor sem minősül kérelemre indult eljárásnak, ha a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, vagy a titokfelügyeleti hatósági eljárást a bíróság a 31. § (6a) bekezdésében meghatározottak alapján kezdeményezte. Ha azonban a titokfelügyeleti hatósági eljárást a Hatóság bejelentésen alapuló vizsgálata előzte meg, a bejelentőt a titokfelügyeleti hatósági eljárás megindításáról és befejezéséről értesíteni kell.

(4)2 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban ügyfél a minősítő.

(5)3 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban a tényállás tisztázása során a tanú, a szakértő és a szemletárgy birtokosa meghallgatható akkor is, ha nem kapott felmentést a vizsgált nemzeti minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól.

(6)4 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban az ügyintézési határidő kilencven nap.

 1. (1)5 A titokfelügyeleti hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság
 2. a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályok megsértésének megállapítása esetén a minősítőt a nemzeti minősített adat minősítési szintjének, illetve érvényességi idejének a jogszabályoknak megfelelő megváltoztatására vagy a minősítés megszüntetésére hívja fel, vagy
 3. megállapítja, hogy a minősítő a nemzeti minősített adat minősítésére vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járt

(2)6 A minősítő a Hatóság (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatát a

közlésétől számított hatvan napon belül támadhatja meg. A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya van. Ha a minősítő a határozat közlésétől számított hatvan napon belül nem fordul bírósághoz, a nemzeti minősített adat minősítése a határozat közlésétől számított hatvanegyedik napon a határozatban foglaltak szerint megszűnik, illetve minősítési szintje vagy érvényességi ideje a határozatban foglaltak szerint megváltozik.

(2a)7

(3)8 A (2) bekezdésben meghatározott perben a bíróság zárt tárgyalást tart. (4)9

 • A bíróság, illetve a Hatóság határozata nem érinti a minősítőnek a nemzeti minősített adat felülvizsgálatára vonatkozó, a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti kötelezettségét.

(6)10       A   perben       csak      olyan  bíró        járhat       el,  akinek        a    nemzetbiztonsági

szolgálatokról szóló törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzését elvégezték. (7)11 A (2) bekezdésben meghatározott per során a bírón, a felperesen és az alperesen kívüli személyek a minősített adatot csak akkor ismerhetik meg, ha az  adat  minősítési  szintjének  megfelelő  személyi  biztonsági tanúsítvánnyal

rendelkeznek.

 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 12. § (3). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 12. § (4). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 12. § (4). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: 2015. évi CXXIX. törvény 12. § (4). Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § b).
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 13. § (1). Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Megállapította: 2017. évi L. törvény 366. § (2). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Hatályon kívül helyezte: 2017. évi L. törvény 368. § d). Hatálytalan: 2018. I. 1-től.
 • Megállapította: 2017. évi L. törvény 366. § (3). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Hatályon kívül helyezte: 2015. évi CXXIX. törvény 18. § (3). Hatálytalan: 2015. VII. 16-tól.
 • Módosította: 2014. évi CIX. törvény 47. .
 • Módosította: 2014. évi CIX. törvény 47. §, 2015. évi CXXIX. törvény 17. § (11) b).

 

 1. A Hatóság által indítható per
 2. (1) Ha az adatkezelő az 56. § (1) bekezdésében foglalt felszólításnak nem tesz eleget, a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos jogsértés miatt a Hatóság az 56. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatásra vonatkozó határidő lejártát követő harminc napon belül keresettel kérheti a bíróságtól az adatkezelőnek a Hatóság felszólítása szerinti magatartásra való kötelezését.

(2)1 A bíróság hatáskörének és illetékességének megállapítására a 31. § (5) bekezdését kell alkalmazni.

 • Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
 • A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
 • A bíróság kérelemre elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem, illetve az információszabadság érdekeinek és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogainak védelme megköveteli.

34/A.2 A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyására irányuló eljárás

 

64/A. §3 (1)4 A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyását az adatkezelő

kérelmezheti a Hatóságnál, azzal, hogy a kérelem kormányablaknál nem terjeszthető elő. Kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásának kérelmezésére nem jogosult az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkezelő.

(2) A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelemnek tartalmaznia kell

 1. az adatkezelő vagy adatkezelők csoportja által végzett adatkezelésre vonatkozóan a 65. § (1) bekezdés a)-j) pontjában meghatározott adatokat vagy az adatkezelés nyilvántartási számát,
 2. a kötelező szervezeti szabályozás tervezetét,
 3. a kötelező szervezeti szabályozás kötelező jellegének igazolására szolgáló adatokat,
 4. ha a kötelező szervezeti szabályozást más EGT-állam adatvédelmi hatósága jóváhagyta, az ennek igazolására szolgáló

64/B. §5 A kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti eljárásért

miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

64/C. §6 (1)7 A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása

iránti kérelmet kilencven napon belül bírálja el. A Hatóság a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyása iránti kérelem elbírálásakor a kötelező szervezeti szabályozást jóváhagyja, módosítását javasolja vagy a kérelmet elutasítja.

 

 

 • Megállapította: 2017. évi CXXX. törvény 91. § (3). Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § d).
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 14. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § e).

(2) A Hatóság az érintettek tájékoztatásának elősegítése érdekében honlapján közzéteszi a kötelező szervezeti szabályozást alkalmazó adatkezelő megnevezését.

 

 1. Adatvédelmi nyilvántartás
 2. (1) Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet, amely – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – tartalmazza
 3. az adatkezelés célját,
 4. az adatkezelés jogalapját,
 5. az érintettek körét,
 6. az érintettekre vonatkozó adatok leírását,
 7. az adatok forrását,
 8. az adatok kezelésének időtartamát,
 9. a továbbított adatok fajtáját, címzettjét és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló adattovábbításokat is,
 10. az adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó nevét és címét, a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helyét és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységét,
 11. az alkalmazott adatfeldolgozási technológia jellegét,
 12. a belső adatvédelmi felelős alkalmazása esetén annak nevét és elérhetőségi
 • Az adatvédelmi nyilvántartás a nemzetbiztonsági szervek adatkezelései tekintetében a nemzetbiztonsági szerv nevét és címét, az adatkezelés célját és jogalapját
 • Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely
 1. a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik;

b)1 a bevett egyház belső szabálya szerint történik;

 1. az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
 2. az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik;
 3. a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik;
 4. a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy – törvényben meghatározottak szerint – az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik;
 5. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják;

 

1      Módosította: 2013. évi CXXXIII. törvény 121. §.

 1. a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra,
 2. a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul

(4)1 Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az

abban foglaltakról feljegyzést készíthet.

 1. (1) A személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét az adatkezelő – a kötelező adatkezelés kivételével az adatkezelés megkezdése előtt – kérelmezi a Hatóságnál. A kötelező adatkezelés, valamint a 68. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével az adatkezelés a nyilvántartásba vételt megelőzően nem kezdhető meg.
 • A kötelező adatkezelés nyilvántartásba vételét az adatkezelő az adatkezelést elrendelő jogszabály hatálybalépését követő húsz napon belül kérelmezi a Hatóságnál.
 • A nyilvántartásba vétel szempontjából az eltérő célú adatkezelések önálló adatkezelésnek minősülnek, abban az esetben is, ha a kezelt adatok köre azonos.
 • A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti
 1. Az adatvédelmi nyilvántartásba vételért a kötelező adatkezelés nyilvántartásba vétele kivételével a miniszteri rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
 2. (1) A (3) bekezdésben foglalt kivétellel a Hatóság az adatkezelést a kérelem megérkezésétől számított nyolc napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat.
 • A (3) bekezdésben foglalt kivétellel ha a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet határidőben nem bírálja el, az adatkezelő az adatkezelést a kérelemben foglaltak szerint
 • A (4) és (5) bekezdés szerinti adatkezelést a Hatóság a kérelem megérkezésétől számított negyven napon belül nyilvántartásba veszi, ha a kérelem tartalmazza a 65. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti adatokat és az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók.
 • Ha a kérelem olyan – az (5) bekezdésben meghatározott – adatkezelés nyilvántartásba vételére irányul, amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésével nem érintett adatállományra vonatkozik, illetve amely az adatkezelő korábban nyilvántartásba vett adatkezelésénél nem alkalmazott, új adatfeldolgozási technológia alkalmazását teszi szükségessé, a nyilvántartásba vétel feltétele, hogy az adatkezelőnél a jogszerű adatkezelés feltételei biztosíthatók
 • A (4) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi feltétel, az abban meghatározottak szerint
 1. az országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi adatállományok kezelésére;
 2. a pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre vonatkozó adatkezelésére;
 3. az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre vonatkozó adatkezelésére

vonatkozik.

 

 

 

 

 

1      A 2011. évi CCI. törvény 411. § (6) szerinti szöveggel lép hatályba.

 • A Hatóság az adatvédelmi nyilvántartásba vételi kérelemnek helyt adó határozatának tartalmaznia kell az adatkezelés nyilvántartási számát, amelyet az adatkezelőnek az adatok minden továbbításánál, nyilvánosságra hozásánál és az érintettnek való kiadásakor fel kell tüntetni. A nyilvántartási szám az adatkezelés azonosítására szolgál, és nem tanúsítja a nyilvántartásba vett adatkezelés jogszerűségét.
 • A 65. § (1) bekezdés b)-j) pontja szerinti adatok megváltozása esetén az adatkezelő a változás bekövetkezésétől számított nyolc napon belül változásbejegyzési kérelmet nyújt be a Hatóságnak. A változásbejegyzési eljárásra az (1), (3) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy a kérelemnek csak a megváltozott adatokat kell tartalmaznia.

 

 

 

69. §1

 1. Adatvédelmi audit
 • Az adatvédelmi audit a Hatóság olyan szolgáltatása, amelynek

célja a végzett vagy tervezett adatkezelési műveletek a Hatóság által meghatározott és közzétett szakmai szempontok szerinti értékelésén keresztül a magas szintű adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása. Tervezett adatkezelési műveletek akkor vonhatók audit alá, ha az adatkezelésre vonatkozó koncepció kidolgozottsága ezt lehetővé teszi.

 • Adatvédelmi auditot a Hatóság az adatkezelő kérelmére folytathat le. Az adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelem benyújtását követő tizenöt napon belül az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték mértékét és az adatvédelmi audit elvégzésének várható időpontját a Hatóság közli az adatkezelővel. A Hatóság az adatvédelmi auditot abban az esetben folytatja le, ha a Hatóság közlését követő tizenöt napon belül az adatkezelő nyilatkozik arról, hogy a Hatóság közlésében megállapított feltételek ismeretében az adatvédelmi audit lefolytatása iránti kérelmét
 • Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték mértékét – az elvégzendő tevékenység mértékével arányosan – a Hatóság állapítja meg, az azonban nem haladhatja meg az ötmillió forintot. Az adatvédelmi audit lefolytatásáért fizetendő ellenérték a Hatóság bevétele.
 • Az adatvédelmi audit eredményét a Hatóság az auditról készített értékelésben rögzíti. Az értékelés javaslatokat fogalmazhat meg az adatkezelő számára. Az értékelés tartalma az üzleti titokra alkalmazandó szabályok szerint ismerhető meg, az adatkezelő erre irányuló kérelmére azonban a Hatóság honlapján – a kérelemnek megfelelően – az értékelést vagy az értékelés összegző megállapításait közzéteszi.
 • Az adatvédelmi audit a Hatóság e törvényben rögzített egyéb hatásköreinek gyakorlását nem korlátozza.
  1. Büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárás kezdeményezése
 1. (1) Ha a Hatóság az eljárása során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúját észleli, büntetőeljárást kezdeményez az annak megindítására jogosult szervnél. Ha a Hatóság az eljárása során szabálysértés vagy fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúját észleli, szabálysértési, illetve fegyelmi eljárást kezdeményez a szabálysértési, illetve a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervnél.

 

1      A 2012. évi CCXI. törvény 73. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv az eljárás megindításával kapcsolatos álláspontjáról – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon belül, az eljárás eredményéről pedig az annak befejezését követő harminc napon belül tájékoztatja a Hatóságot.

 1. Adatkezelés és titoktartás
 2. (1) A Hatóság eljárása során – az annak lefolytatásához szükséges mértékben és ideig – kezelheti mindazon személyes adatokat, valamint törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatokat, amelyek az eljárással összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefolytatása érdekében szükséges.

(2) A Hatóság a vizsgálata során beszerzett adatokat hatósági eljárásában felhasználhatja.

(2a)1 Védekezés céljából készült irat esetén az (1) és (2) bekezdésben

foglaltakat         az     ügyvédi       tevékenységről           szóló      törvényben         meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)A Hatóság az e törvényben meghatározott eljárásai során az alapvető

jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbtv.) 23. § (1) bekezdés a)-f) és i) pontjában, (2) bekezdésében, (3) bekezdés c)-f) pontjában,

(4) bekezdés c)-g) pontjában, valamint (5) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat az Ajbtv. 23. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint ismerheti meg.

(3a)3 A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. §

 • bekezdés e) pontjában, (4) bekezdés f) pontjában és (5) bekezdés d) pontjában meghatározott adatot, ha az az együttműködő személy személyes adatainak védelmével kapcsolatban indult
  1. vizsgálati eljárásban,
  2. adatvédelmi hatósági eljárásban vagy
  3. titokfelügyeleti hatósági eljárásban szükséges.

(3b)4 A Hatóság a (3) bekezdésre tekintet nélkül megismerheti az Ajbtv. 23. §

 • bekezdés f) pontjában és (4) bekezdés g) pontjában meghatározott, a titkos információgyűjtésre használt eszközöket és módszereket alkalmazó személyek azonosítását lehetővé tevő adatot, ha az e személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban indult
  1. vizsgálati eljárásban,
  2. adatvédelmi hatósági eljárásban vagy
  3. titokfelügyeleti hatósági eljárásban szükséges.

(3c)5 Ha a Hatóság által vizsgálni kívánt irat olyan adatot is tartalmaz,

amelyet a Hatóság csak a (3) bekezdés szerint ismerhet meg, az irat megismerését a meg nem ismerhető adat felismerhetetlenné tételével kell a Hatóság részére lehetővé tenni.

 

 

 

 

 • Beiktatta: 2017. évi CXXXVI. törvény 80. §. Hatályos: 2018. I. 1-től.
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2015. VII. 16-tól.
 • Beiktatta: évi CXXIX. törvény 15. §. Hatályos: 2015. VII. 16-tól.

(4)A minősített  adatot érintő  adatkezeléssel  kapcsolatos eljárása  során a

Hatóság        elnökhelyettese,            vezetői       munkakört         betöltő       köztisztviselője          és vizsgálója – ha megfelelő szintű személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik

 • a minősített         adatot       a     minősített         adat      védelméről         szóló      törvényben meghatározott felhasználói engedély nélkül is
 • A Hatóság elnöke, elnökhelyettese és a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, illetve állt személyek – a más szervezet számára jogszabályban előírt adatszolgáltatást kivéve – e jogviszony fennállása alatt, és annak megszűnését követően is kötelesek megőrizni a Hatóság tevékenységével, annak ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott személyes adatot, minősített adatot, illetve törvény által védett titoknak és hivatás gyakorlásához kötött titoknak minősülő adatot, valamint minden olyan adatot, tényt vagy körülményt, amelyet a Hatóság nem köteles törvény előírásai szerint a nyilvánosság számára hozzáférhetővé
 • Az (5) bekezdésben felsorolt személyek megőrzési kötelezettsége arra terjed ki, hogy a feladataik ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott adatokat, tényt vagy körülményt jogosulatlanul nem tehetik közzé, nem hasznosíthatják, és nem hozhatják harmadik személy tudomására.

VII.      FEJEZET

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. (1)2 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
 2. a) állapítsa meg a közérdekű adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,

b)3 állapítsa meg a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért fizetendő

költségtérítés megállapítható mértékét és a 29. § (4) bekezdése szerinti összeghatárt,4

 1. különös közzétételi listát állapíthasson meg,5
 2. állapítsa meg az egységes közadatkereső rendszer és a központi jegyzék adattartalmát, valamint az adatintegrációra vonatkozó szabályokat,

e)6 – a Hatóság véleményének kikérésével – állapítsa meg a nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét.7

(2) Felhatalmazást kap

 1. a feladatkörrel rendelkező miniszter, hogy rendeletben az irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervekre nézve különös közzétételi listát állapíthasson meg,
 2. az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákat,

c)8

 

 • Módosította: 2012. évi V. törvény 58. § (2).
 • A 2011. évi CCI. törvény 411. § (7) szerinti szöveggel lép hatályba.
 • Módosította: évi CXXIX. törvény 17. § (5) g), (12). 4 Lásd: 301/2016. (IX. 30.) Korm. rendelet.
 • Lásd: 368/2011. (XII. ) Korm. rendelet, 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 25. §, 1. melléklet, 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23-24. §.
 • Beiktatta: 2012. évi XCVI. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. VII. 7-től.
 • Lásd: 180/2017. (VII. 5.) Korm.
 • Hatályon kívül helyezte: 2012. évi XCVI. törvény 1. § (3). Hatálytalan: 2012. VII. 7-től.

(3)1 Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Hatóság

véleményének kikérésével, az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a kötelező szervezeti szabályozás jóváhagyásáért, az adatvédelmi nyilvántartásba vételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.2

 1. (1) E törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 • Az 1-37. §, a 38. § (1)-(3) bekezdése, a 38. § (4) bekezdés a)-f) pontja, a 38. § (5) bekezdése, a 39. §, a 41-68. §, a 70-72. §, a 75-77. § és a 79-88. §, valamint az 1. melléklet 2012. január 1-jén lép hatályba.
 • A 38. § (4) bekezdés g) és h) pontja, valamint a 69. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

73/A.       §3      E     törvénynek         az     információs         önrendelkezési           jogról       és     az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCI. törvénnyel megállapított 26. § (2) bekezdését és 30. § (7) bekezdését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2013. évi XCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

 1. A Hatóság első elnökére a miniszterelnök 2011. november 15-éig tesz javaslatot a köztársasági elnöknek. A Hatóság első elnökét a köztársasági elnök 2012. január 1-jei hatállyal nevezi ki.
 2. (1) Az adatvédelmi biztoshoz 2012. január 1-je előtt érkezett beadvány alapján folyamatban lévő ügyben az e törvényben foglaltak szerint a Hatóság jár el.
 • Az adatvédelmi biztos feladatkörében 2012. január 1-jét megelőzően kezelt adatokat 2012. január 1-jétől a Hatóság
 • A 2012. január 1-jét megelőzően megkezdett, de az adatvédelmi nyilvántartásba 2012. január 1-jét megelőzően be nem jelentett, az e törvény szerinti adatvédelmi nyilvántartás hatálya alá eső adatkezelés nyilvántartásba vételét e törvény szabályai szerint 2012. június 30-ig kérelmezni kell a Hatóságnál, ennek hiányában az adatkezelés 2012. június 30-át követően nem folytatható. Nem folytatható az e bekezdés szerinti adatkezelés akkor sem, ha a nyilvántartásba vételére irányuló, 2011. december 31-ét követően benyújtott kérelem alapján a Hatóság a nyilvántartásba vételt elutasította.
 1. E törvény V. Fejezete az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 2. Ez a törvény
 3. a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
 4. a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
 5. a közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
 6. a büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB tanácsi kerethatározatnak,
 • Megállapította: 2015. évi CXXIX. törvény 16. §. Hatályos: 2015. X. 1-től.
 • Lásd: 20/2015. (VIII. 31.) IM
 • Beiktatta: 2013. évi XCI. törvény 4. §. Hatályos: 2013. VI. 21-től.

e)1 a közszféra információinak további felhasználásáról szóló 2003/98/EK

irányelv módosításáról szóló, 2013. június 26-i 2013/37/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

 1. § (1)-(2)2
 • Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 9. § (7) bekezdésében a „származó” szövegrész helyébe a „származó talált” szöveg lép.
 • Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi

XXIV. törvény 25. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) Az SzVMt. 38. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kamara)

„g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek adatvédelmi szabályai megtartásával a természetes személy tagjairól névjegyzéket, a vállalkozásokról nyilvántartást vezet a kamarai tagság vagy nyilvántartási kötelezettség megszűnéséig vagy megszüntetéséig, és ezekről – személyazonosításra alkalmatlan módon – statisztikai adatokat szolgáltat;””

 • Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi

XXIV. törvény 41. § (3) bekezdés b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Hatályát veszti)

„b) az SzVMt. 27. § (4) bekezdésében a „, gáz- és riasztófegyvert” szövegrész, 40. § (2) bekezdésében az ,„ amely a tag kérelmére kétévenként meghosszabbítható” szövegrész és 54. § (1) és (2) bekezdésében az ,„ időtartamra” szövegrész.”

 • Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi

XXIV. törvény 42. § j) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Az SzVMt.)

j) 26. § (1) bekezdés e) pontjában a „vagyonvédelmi biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi” szöveg, 28. § (2) bekezdés

 1. d) pontjában az  „elektronikus  biztonságtechnikai”  szövegrész  helyébe  az

„elektronikai vagyonvédelmi” szöveg és az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvénynek (a továbbiakban: Avtv.)” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénynek” szöveg, 32. § (5) bekezdésében a „biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi” szöveg, 74. § 7. pontjában az „olyan vagyonvédelmi célú biztonságtechnikai” szövegrész helyébe az „elektronikai vagyonvédelmi” szöveg,”

 • Az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi
 • törvény 42. § l) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
 • Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 1. §. Hatályos: 2016. I. 1-től.
 • Hatályon kívül helyezte: 2013. évi LXXVI. törvény 110. §. Hatálytalan: 2013. VII. 1-től.

(Az SzVMt.)

„l) 30. § (1) és (4) bekezdésében, 32. § (1) bekezdésében az „az Avtv.” szövegrészek helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény” szöveg, 63. § (4) bekezdésében az „az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. §-a szerint minősülő jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi, illetőleg magánnyomozói” szövegrész helyébe az „a jogosulatlan személy- és vagyonvédelmi” szöveg, 39. § (3) bekezdésében az „az igazolványa bemutatásakor” szövegrész helyébe a „kamarai tagfelvételi kérelmében” szöveg,”

 • A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény az Európai Rendőrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a lőfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény 23. §-ával megállapított 34. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(A magánnyomozó a szerződés teljesítése érdekében)

„c) kép- és hangfelvételt a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény adatvédelmi és személyiségi jogokra vonatkozó szabályai megtartásával készíthet, illetve használhat fel;”

 • A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 15. § (3) bekezdése nem lép hatályba.
 1. § (1)-(4)1

(5)2

(6)-(11)3

 1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]

„n) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal”

(szemben         e     szerveknek           a     pénzügyi         intézményhez            intézett         írásbeli megkeresése esetén.)

 • A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény
 1. § (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:

(A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)

„r) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal”

[szemben, ha az a)-j), n), és s) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerződés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m), p) és q) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minősül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.]

 • Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(Az európai parlamenti képviselő nem lehet továbbá)

 • Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Nem lép hatályba a 2011. évi CCI. törvény 413. § (2) alapján.
 • Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.

„m) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke és elnökhelyettese.”

 • A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 118. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]

„k) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal”

(szemben, e szerveknek a befektetési vállalkozáshoz, illetőleg az árutőzsdei szolgáltatóhoz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

 • A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 88. § (1) bekezdése a következő q) ponttal és az azt követő záró szöveggel egészül ki:

(E törvény szerinti biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn)

„q) a feladatkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal

szemben.”

 • A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 13. § (3) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Állami vagy közfeladata ellátásához)

„h) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke”

[nemzetbiztonsági ellenőrzés, személyi biztonsági tanúsítvány, valamint titoktartási nyilatkozat és felhasználói engedély nélkül jogosultak a feladat- és hatáskörükbe tartozó minősített adatra vonatkozó – a 18. § (2) bekezdés a), illetve b) pontjában meghatározott – rendelkezési jogosultságok gyakorlására.]

 1. § (1) A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 21/H. §-ában az „a nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi biztos, illetve az általuk meghatalmazott személy” szövegrész helyébe az „a nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.
 • A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 1. § (2) bekezdésében az „Alkotmánybíróság Hivatala” szövegrészek helyébe az „Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A Ktv. 44. § (1) bekezdésében az „a Gazdasági Versenyhivatalnál” szövegrész helyébe az „a Gazdasági Versenyhivatalnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál” szöveg lép.
 • A Ktv. 63. § (1) bekezdés i) pontjában az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (3) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke” szöveg, 19. § (3) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

(6)1        A    kutatás        és     a     közvetlen        üzletszerzés          célját       szolgáló        név-      és

lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 5. § (1) bekezdésében az „az Avtv.-ben” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben” szöveg, 19. §-ában az „az Avtv.” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény” szöveg, 19. §-ában az „az adatvédelmi biztosnak” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak” szöveg lép.

 • A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 27/F. §-ában az „a szabálysértési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, az adatvédelmi biztos, illetve az általuk meghatalmazott személy” szövegrész helyébe az „a szabálysértési nyilvántartó szerv szakmai felügyeletét ellátó miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.
 • A szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/G. § (2) bekezdés b) pontjában az „az adatvédelmi biztos az adatvédelmi eljárás során” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény
 • (4) és (7) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 32. § (8) bekezdésében az „Az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2003. évi CXXX. törvény 75/O. §-ában „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 164. § (5) bekezdésében és 174. § (3) bekezdés a) pontjában az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 85. § (3) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007. évi CI. törvény 6. §-ában az „az adatvédelmi biztos a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatározott eljárásban” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történő együttműködésről és információcseréről szóló 2007. évi CV. törvény 18. § (6) bekezdésében és 20. § (2) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg,
 1. § (1) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényben foglaltak alapján az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

1      A 2011. évi CCI. törvény 411. § (8) szerinti szöveggel lép hatályba.

 • A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 88. § (2) bekezdésében az „a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény, továbbá személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezés betartásának ellenőrzésére vonatkozó jogkörében eljáró adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a személyes adatok kezelésére vonatkozó törvényi rendelkezések betartásának ellenőrzésére vonatkozó jogkörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 91/A. § (2) bekezdésében az „az adatvédelmi biztossal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal” szöveg, 91/A. § (3) bekezdésében az „Az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak a légi fuvarozók általi feldolgozásáról és az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma részére történő továbbításáról szóló megállapodás kihirdetéséről és a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi CIV. törvény 7. § (8) bekezdésében a „valamint – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben biztosított hatáskörében – az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe a „valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben biztosított hatáskörében – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.
 • A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 6. § (8) bekezdésében az „az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 20. § (2) bekezdés r) pontjában az „az adatvédelmi biztossal” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal” szöveg lép.
 • A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 76. § (1) bekezdés j) pontjában az „az adatvédelmi biztos és az általa felhatalmazott munkatársa” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, elnökhelyettese és köztisztviselője” szöveg lép.
 • A Délkelet-európai Rendészeti Központról szóló, Bukarestben, 2009. december 9-én létrejött Egyezmény, valamint a Délkelet-európai Rendészeti Központ kiváltságairól és mentességeiről szóló, Bukarestben, 2010. november 24-én létrejött Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2011. évi LVI. törvény 7. § (5) bekezdésében a „felügyeletet – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben biztosított hatáskörében – az adatvédelmi biztos” szövegrész helyébe a „felügyeletet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg lép.

82. §1

 1. § (1)-(29)2

(30)3

 1. § (1)-(2)4

 

 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Nem lép hatályba a 2011. évi CXXV. törvény 51. § (10) alapján.
 • Hatályon kívül helyezve: 2010. évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.

(3)1

(4)2

 1. § (1)3

(2)4

86-87. §5

 1. § (1)-(5)6

(6)7

89. §8

 1. melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

 

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

 

 1. Szervezeti, személyzeti adatok

 

Adat Frissítés Megőrzés
1. A     közfeladatot         ellátó        szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot
2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot

 

 

 

 

 

 

 • Nem lép hatályba a 2011. évi CCI. törvény 413. § (2) alapján.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Nem lép hatályba a 2011. évi CCI. törvény 413. § (2) alapján.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Hatályon kívül helyezte: ugyane § (6). Hatálytalan: 2012. I. 2-től.
 • Hatályon kívül helyezve: évi CXXX. törvény 12. § alapján. Hatálytalan: 2011. VII. 28-tól.

 

6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában  álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus                                                    levélcíme),

tevékenységi                                         köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának                                              elérhetősége, működési engedélye A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az

1. pontban meghatározott adatai

A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

Adat Frissítés Megőrzés

 

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok,                  közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági                                                     szabályzat hatályos és teljes szövege A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.1 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot
3. A helyi önkormányzat vállalt feladatai önként Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként                                                                       és

eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör                                           gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez                       szükséges

dokumentumok,                     okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási                                                          díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre     vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt                                                      letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz                                                   kapcsolódó

jogszabályok                               jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A      változásokat követően azonnal Az előző törlendő állapot

 

 

 

 

 

 

 

1      Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 79. §.

 

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott                       vagy      költségvetéséből finanszírozott    közszolgáltatások megnevezése,             tartalma,                  a közszolgáltatások igénybevételének                                            rendje,                a közszolgáltatásért         fizetendő díj mértéke,             az          abból           adott kedvezmények A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés                     módja,                   a másolatkészítés költségei A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári                                           közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága,                                                       döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek               és kapcsolódó dokumentumok; a helyi                                            önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére                                                     benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény        eltérő rendelkezése hiányában                    a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett                                            hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig archívumban tartásával
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett                                alaptevékenységgel kapcsolatos                            vizsgálatok,

ellenőrzések                                 nyilvános megállapításai

A vizsgálatról szóló

jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve Negyedévente Az előző állapot törlendő
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére                        vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására                              irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok                                        felhasználására, hasznosítására                          vonatkozó általános szerződési feltételek A      változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A      változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő
19.

1

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,

a közadatok újrahasznosításáról szóló                           törvény                   szerint

újrahasznosítható                          közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 

 

 

 

 

 

1      Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.

 

20.

1

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális                                                     közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül Az előző törlendő állapot
21.

2

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális                                                     közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre                       bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül Az előző törlendő állapot
22.

3

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül Az előző törlendő állapot
23.

4

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító                                       megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának,                                       valamint                  a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül Az előző törlendő állapot
24.

5

A közfeladatot ellátó szerv által kötött,                                 a                  közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító                                        megállapodások szövege

A változásokat követő 15 napon belül Az előző törlendő állapot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Megállapította: évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
 • Megállapította: évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
 • Beiktatta: évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
 • Beiktatta: évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
 • Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.

 

25.

1

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály,                                                      közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére                      mutató hivatkozás),                    amely                  az újrahasznosítás                              céljából

rendelkezésre                           bocsátható

közadat                                  gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével                           összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő

 

 • Gazdálkodási adatok

 

Adat Frissítés Megőrzés
l.2 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A      változásokat követően azonnal A        közzétételt követő 10 évig
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők                          illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai,                                                         valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak                         nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente A              külön jogszabályban meghatározott ideig,  de legalább

1                               évig

archívumban tartásával

3.3 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló            törvény                                               szerinti költségvetési    támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond A            döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A        közzétételt követő 5 évig

 

 

 

 

 

 • Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.
 • A évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
 • A évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.

 

4.1 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,                                       az

államháztartáshoz                          tartozó

vagyonnal                                        történő gazdálkodással                      összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó                                                              értékű

árubeszerzésre,                                építési beruházásra,                      szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,             vagyon vagy                   vagyoni          értékű           jog átadására, valamint koncesszióba adásra                    vonatkozó         szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés                          értéke,              határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett  adatok                   változásai,       a védelmi                             és biztonsági       célú beszerzések       adatai      és          a minősített     adatok,            továbbá    a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1)  bekezdés

b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor                                                                       az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A            döntés meghozatalát követő hatvanadik napig A        közzétételt követő 5 évig
5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők,                                                         pályázat eredménye) Negyedévente A              külön jogszabályban meghatározott ideig,  de legalább

1                               évig

archívumban tartásával

 

 

 

 

1      A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § f).

 

6.1 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen                                                         egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti                                                       szervei számára,                    foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal                            összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A              külön jogszabályban meghatározott ideig,  de legalább

1                               évig

archívumban tartásával

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente Legalább 1 évig archívumban tartásával
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente Legalább 1 évig archívumbantartás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1      A 2011. évi CLXXV. törvény 188. § (2) szerint módosított szöveggel lép hatályba.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 1. évi CXII. törvény 1 az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról                                                                                                            1

 1. FEJEZET        1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK                                                                               1
  1. A törvény célja        1
  2. A törvény hatálya        1
  3. Értelmező rendelkezések        2
 2. FEJEZET        4 A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME                                                                             4
 3. Az adatkezelés elvei        4
 4. Az adatkezelés jogalapja        4
 5. Az adatbiztonság követelménye        6
 6. Adattovábbítás külföldre        7
 7. Az adatkezelés korlátai        7
 8. Adatfeldolgozás        8
 9. Automatizált adatfeldolgozással hozott döntés        8
 10. Személyes adatok kezelése tudományos kutatás

során                                                                                                                           8

 1. Személyes adatok felhasználása statisztikai célra        9
 2. Az érintettek jogai és érvényesítésük        9
 3. Az érintett előzetes tájékoztatásának

követelménye                                                                                                           11

 1. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen     12
 2. Bírósági jogérvényesítés     13
 3. Kártérítés és sérelemdíj     13
 4. Belső adatvédelmi felelős és adatvédelmi

szabályzat                                                                                                                14

 1. A belső adatvédelmi felelősök konferenciája     14
 • FEJEZET     15 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSE                                                               15
 1. A közérdekű adatok megismerésének általános

szabályai                                                                                                                  15

 1. A közérdekű adat megismerése iránti igény     17
 2. FEJEZET     20 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK KÖZZÉTÉTELE                                                               20
 3. A közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatási

kötelezettség                                                                                                            20

 1. Az elektronikus közzététel kötelezettsége     20
 2. A közzétételi listák     22 24/A. A közérdekű adatok központi elektronikus

jegyzéke és az egységes közadatkereső rendszer                                                     22

 1. FEJEZET     23

A NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS

INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG                                                                23

 1. A Hatóság jogállása     23
 2. A Hatóság költségvetése és gazdálkodása     24
 3. A Hatóság elnöke     24
 4. A Hatóság elnökének helyettese     27
 5. A Hatóság személyi állománya     28
 6. FEJEZET     28 A HATÓSÁG ELJÁRÁSAI                                                                                             28
 7. A Hatóság vizsgálata     28
 8. A Hatóság jelentése     32
 9. Adatvédelmi hatósági eljárás     32
 10. Titokfelügyeleti hatósági eljárás     33
 11. A Hatóság által indítható per     35 34/A. A kötelező szervezeti szabályozás

jóváhagyására irányuló eljárás                                                                                  35

 1. Adatvédelmi nyilvántartás     36
 2. Adatvédelmi audit     38
 3. Büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárás

kezdeményezése                                                                                                      38

 1. Adatkezelés és titoktartás     39
 • FEJEZET     40 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK                                                                                                     40
 1. melléklet a 2011. évi törvényhez     47 ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA                                                                47
  1. Szervezeti, személyzeti adatok     47
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok     48
 • Gazdálkodási adatok     53

Szeretné, hogy társasháza megfeleljen a GDPR követelményeknek?