services

2011. évi CXII. törvény

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján a következő törvényt alkotja.

Tovább
2003. évi C. törvény

Az Országgyűlés az információs társadalom elektronikus hírközlési infrastruktúrájának továbbfejlesztése, a fogyasztók megbízható, biztonságos, megfelelő minőségű és lehető legalacsonyabb díjú elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal való ellátása érdekében, az elektronikus hírközlési piacon a hatékony, az alkalmazott technológiától független verseny biztosítása, valamint az Európai Közösség jogszabályainak való megfelelés céljából az elektronikus hírközlésről a következő törvényt alkotja.

Tovább
2001. évi CVIII. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről. Kivonatos közlés, 2013. július 1-jétől hatályos szöveg. Értesítés a jogsértő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásról.

Tovább
1997. évi CLV. törvény

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek – különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá az egyesületeken keresztül történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek – védelmét, valamint az érvényesítésükhöz szükséges intézményrendszer továbbfejlesztését, a következő törvényt alkotja.

Tovább
Társasházi törvény

2003. évi CXXXiii. törvény a társasházakról. Az Országgyűlés a társasháztulajdon létesítése és biztonságos fenntartása, a társasházak szabályszerű, szakszerű és biztonságos működése, valamint a tulajdonosok érdekeinek érvényesítése érdekében a következő törvényt alkotja.

Tovább
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. § [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait.ről (általános adatvédelmi rendelet).

Tovább
GDPR rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Tovább
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Dr. Izsák Orsolya a jogi képviselőm már több éve. Az ő segítségével rengeteg ügyemet oldotta meg, és kedvesen segített a jogi tájékozódásban. Maximálisan ajánlom ebben a témában is.

Kovács Péter
Ügyfél, Jogalkalmazás

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?